אאא

בשבת זו, שבת לאחר הפסח, נוהגים עמך בית ישראל לאפות חלות בצורת מפתח, כסגולה לפרנסה. אך הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מבהיר את הנושא ומוריד את רף ההתלהבות.

בתשובה לשאלה בנושא הגיב הגר"ב ציון מוצפי: "תאמר לי בבקשה, נראה לך שאדם לא ידקדק במצוות, לא יקפיד על כל פרוטה ופרוטה, לא ישים מבטחו בה' יתברך שהוא זן ומפרנס לכל, ויאכל חלה בצורת מפתח ותהיה לו פרנסה? זה רציני?".

הרב הוסיף וסיים: " זה רציני? הרי גם אם יאכל את המפתח עצמו עם המחזיק מפתחות - זה לא יעזור".

יצוין, המקור הראשון שבו נזכרה הסגולה הוא בספרו של הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע בעל ה"אוהב ישראל" וזהו לשון קדשו: "המנהג הוא מימים קדמונים לנקוב את החלות בשבת שלאחר פסח במפתחות. ונעשה על החלה צורת מפתח, ומנהג ישראל תורה הוא וצריך טעם. כבר ביארנו טעמים ע"ז לעיל. והנה יש עוד לאלו המילין טעם א´ ע"פ פשוטו כי הנה בעת הזאת כשאכלו ישראל מן המן מהקרבת העומר ואילך לא אכלו עוד מן המן כמש"ה ויאכלו ממחרת הפסח מעבור הארץ".

"ואמרי´ בגמרא ממחרת הפסח אכול עד השתא לא אכול ומאז התחילו לאכול מתבואת הארץ. והיו ישראל צריכין לפרנסה כי עד עתה היה להם המן. וזאת ידוע שלכל דבר יש שער כמו שאנחנו מתפללין שיפתח לנו השי"ת שערי פרנסה. ומזה נשתרבב המנהג להיות עושין צורת מפתח על החלות לרמז שיפתח לנו השי"ת שערי פרנסה. (אוהב ישראל לקוטים דף קט, מהרה"ק)".