אאא

דף ט

1. ואם מן הצאן. 2. שינוי בפסח. 3. חטאת נחשון. 4. שנוי בחטאת.

  1. אבוה דשמואל מייתי, שהמקור שפסח בשאר ימות השנה קרב שלמים מהפסוק ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה'. והקושיות 1. נימא דווקא אם שחטו לשם שלמים, לזבח אתי לרבות כל זבח. ואין לומר שיהא כמו הקרבן שחישב בשחיטתו, שנאמר לזבח שלמים. 2. נימא לזבח כלל שלמים פרט דדוקא שחטו לשם שלמים, ומתרצינן להו"א לה' חזר וכלל וקשיא דלא נדע שחט לשם חטאת ואשם, ולמסקנא לזבח רבויא הוא. ואין לומר שכל שיהא כדין הקרבן שיחשב בשחיטתו, דאין לדחותו אצל קדשים שאין נאכלין לכל אדם או אצל קדשי קדשים. 3. אין לומר דקרא איירי במותר אשם, שנאמר ואם מן הצאן דאיירי בדבר השוה בצאן כבשים ועיזים, ונתמעט בן שתי שנים ונקיבה. 4. מהפסוקים אם כשב אם עז משמע דאם מן הצאן לא איירי בפסח, ותירץ דאיצטריכו לדיני אליה.

  2. אמרינן דפסח שנשחט לשם קדשי קדשים אינו מקבל את דיניו, ומקשינן 1. א"כ בשחט לשם מעשר לא יצטרך נסכים וילקה אם פדהו, ודחינן שנאמר העשירי יהיה קדש ולא אחר. 2. יהא כבכור לגבי נסכים ונתינה לכהנים, ילפינן ממעשר בגז"ש עברה. 3. יהא כתמורה לגבי מלקות או שלא ימכר, ודחי שנאמר והיה הוא ותמורתו בלבד. 4. יהא כתודה להתחייב בלחם, ודחי דמותר תודה עצמה א"צ לחם כ"ש מותר דאתי לה מעלמא.

  3. רב אמר משמיה דמבוג הלכה בדין חטאת נחשון, ומפרשינן 1. חטאת ששחטה בשנוי קדש לשם חטאת נחשון כשירה שנאמר זאת תורת החטאת תורה אחת לכל החטאות, ודחי מדלא דרשינן הכי לגבי מנחות. 2. בשנוי בעלים, חטאת ששחטה על מנת שיתכפר בה נחשון כשירה משום שאין כפרה למתים, וקשיא הרי בכה"ג כשירה אף לשם אדם חי. 3. חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת כנחשון כשירה, משום דלא באה על חטא והויא כמחויב עולה דכשירה. 4. בשנוי קדש, חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון פסולה כיון דהויא כעולה, וה"ה לשם חטאת נזיר ומצורע.

  4. רבא בעי בשחט חטאת חלב לשם חטאת דטומאת מקדש וקדשיו דהויא כרת ומאידך אינה קבועה 1. למ"ד השוחט חטאת חלב לשם חטאת דם כשירה, האיבעיא בשנוי קדש האם חשיב חטאת לשם עולה ופסולה. 2. למ"ד דבחטאת כל שנוי קדש פסול, בעי בשוחט בשנוי בעלים האם חשיב כשוחט חטאת על מי שמחוייב עולה וכשירה.

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. הדרשה מהפסוק ואם מן הצאן, והקושיות (4)

  2. מדוע פסח שנשחט לשם קרבן אחר אינו מקבל את דיניו (4)

  3. שמועות רב בשם מבוג בחטאת נחשון, ומ"ט (4)

  4. צדדי האיבעיא בשחט חטאת חלב לשם חטאת דטומאת מקדש (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com