אאא

דף יד

1. המחשבה בהולכה. 2. הולכה בזר.

  1. לר"ש הולכה אינה מפגלת הואיל ואינה מחוייבת ומודה דפוסלת בחטאות הפנימיות, ויליף חוץ לזמנו בק"ו משלא לשמן וחוץ למקומו משלא לשמן או מהקישא. והדינים במיקום 1. לר"א בריה דסובר בין האולם ולמזבח צפון, שייכא מחשבה רק מפתח האולם ולפנים. 2. לר"י דאפשר להקטיר ע"ג רצפת העזרה, מהניא מחשבה בסילוק בזיכין רק מפתח היכל ולחוץ. 3. אם קדושת היכל ואולם אחת היא, מהניא רק מפתח אולם ולחוץ. 4. אם תוך הפתח כלפנים, מהניא רק בכדי הושטת ידו. 5. אם תימצי לומר הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה, אין מחשבה מועלת כלל בסילוק בזיכין.

  2. נחלקו בדין הולכת הדם למזבח ע"י זר, והשמועות 1. רב חסדא מכשיר, והוכחתו מפסח דיאשיהו ששחטו את הפסח והכהנים זרקו את הדם מידם של הישראלים ששחטו, ודחי שרק החזיקו כאיצטבא. 2. מותבינן מברייתא דזר ואונן שיכור ובעל מום יושב ושמאל פסולים בהקבלה הולכה וזריקה. 3. לרבה כמו מחלוקת ר"ש ורבנן בעבודה שאפשר לבטלה, ושחיטת קדשים דכשירה בזר אינה עבודה, והא דשחיטת פרה בעיא כהונה הויא דומיא דמראות נגעים דבעו כהן. 4. לעולא אף לר"ש הולכה בזר פסולה הואיל ומעכבא עבודה, ואתיא בק"ו מהולכת איברים לכבש דבעיא כהונה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף יד

  1. המקום שניתן לחשוב בהולכה אליבא דר"ש דבעי הולכה הנצרכת (5)

  2. המחלוקת בהולכה ע"י זר, והשמועות (4)

דף טו

1. הולכה שלא ברגל. 2. תיקון בהולכה שלא כתיקנה

  1. בעי האם הולכה שלא ברגל חשיבא עבודה או לא, ומייתי 1. יושב פסול משמע דעומד דומיא דיושב כשר, ודחי דיושב הינו שמגרר עצמו ועומד, דדמיא לזה שזז מעט ברגליו. 2. העברת דם קרבן פסח למזבח ע"י שורות הכהנים, מוקמינן דניידי פורתא, וקמ"ל דעשו ברוב עם הדרת מלך. 3. קבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר, מתרצינן אימא יחזור הכשר ויקבלה. 4. לעולא אר"י אינה הולכה, ובעי אי אפשר לתקנה כדלקמן. 5. מוקמינן דמחלוקת ר"ש ורבנן הויא בהולכה זוטרתי אבל בהולכה רבתי לכו"ע פסולה, ומחכו עלה במערבא. להו"א מחכו ממחשבת חטאת העוף, ודחי דשייכא מדפריש עד שבא למזבח, דומיא דקטיעת אצבע המזה דנפסל. 6. למסקנא מחכו דהמחלוקת בהולכה רבתי דאמרינן אפשר שלא בהילוך, ובהולכה זוטרתי לא פליגי, ואיכא שתי גירסאות ברש"י האם לכו"ע כשירה או פסולה.

  2. בעי אי אפשר לתקן בהולכה שלא כתקנה, ומייתי 1. קבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר, ודחי דאיירי שקבלת הפסול הרחיקה את הדם מהמזבח. 2. לעולא אר"י הולכה שלא ברגל פסולה, ש"מ דסובר א"א לתקנה. 3. נשפך מהכלי על הרצפה ואספו כשר אף שחלק התקרב לצד המזבח שלא ע"י כלי, ובעי למידחי שלא התקרב כגון: במקום מדרון, בגומא, או כשקרוב לקרוש, ומקשינן דלא איכפל תנא להשמיענו זאת. 4. תיובתא דעולא דהמשנה חילקה בין נשפך על הרצפה מהכלי או מהצואר ולא חילקה לפסול בנתקרב לצד המזבח. 5. הויא פלוגתא דבני רבי חייא עם רבי ינאי, ובמקרה שכהן הוליכו והרחיקו וזר חזר והוליכו פליגי האם מאן דפסל יכשיר בהא או דה"נ יפסול מכיון דצריך לאמטוייה. וזה להו"א מחלוקת ר"א ורבנן במשנה גבי מקום שצריך להלך, ולמסקנא אף ר"א מודה שמחשבה פוסלת בזה.

הדרן עלך פרק קמא דזבחים!

 

שאלות לחזרה ושינון

דף טו

  1. האיבעיא בהולכה שלא ברגל, והשמועות (6)

  2. האיבעיא אם אפשר לתקן בהולכה שלא כתקנה, והשמועות (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com