אאא

דף יז

1. פסולי טומאה. 2. מחוסר כיפורים בפרה.

א.  במשנה נאמר שטמא וטבול יום ומחוסר כפורים עבודתן פסולה, ומייתי מנין ידעינן לפסלם ומדוע שלשתם צריכי 1. טמא ילפינן מהפסוק וינזרו, ואיצטריך כיון שהוא מטמא. 2. טבול יום ילפינן מהפסוק קדושים יהיו ולא יחללו ואתי באם אינו ענין שטבול יום פוסל בתרומה, ולא ידעינן שמחוסר כפורים מותר בתרומה. 3. מחוסר כפורים ילפינן בדף י"ט שנאמר וכפר עליה הכהן וטהרה מכלל שנקראת טמאה, ולא ידעינן טבול יום שנטהר בהערב שמש וללא כל מעשה. 4. אי אפשר שאחד משלשתםלא יכתב ויבא מתרוייהו: מחוסר כיפורים, כיון שמותר בתרומה. 5. טבול יום אינו מחוסר מעשה, וא"א ללמוד ממחוסר כיפורים שכבר נחלשה טומאתו, משום דס"ל מחוסר כפורים דזב דינו כזב. 6. טמא, כיון דתרוייהו ילפינן מיניה, רש"י.

ב.   לגבי דין מחוסר כפורים דזב, מייתי מחלוקת תנאים האם מחוסר כפורים כשר לשרוף פרה אדומה. ומחלוקתם 1. להו"א האם מחוסר כפורים דזב כזב. 2. למסקנא לכו"ע טבול יום דזב כזב, ופליגי איזה טבול יום הוכשר לשרוף פרה, לת"ק כל טבו"י אף דזב שהוא גם מחוסר כפורים, וליוסף הבבלי דווקא טבו"י דטמא מת.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הפסול בטמא ובטבו"י ומחו"כ, מנין והצריכותא (3)

ב.   מח' התנאים אי מחו"כ כשר בפרה אדומה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com