אאא

דף כ

1. לינה לאחר שקידש. 2. האיבעיות בקידוש.

  1. דעת רבי שלינה מועלת לקדוש ידים ורגלים וצריך לקדש שוב בבוקר, ולר"א בר"ש לא צריך אפילו עד עשרה ימים כל זמן שעובד. והשמועות בדבריהם 1. ר"א בר"ש יליף מהפסוק בבואם, ולרבי איצטריך שא"צ קידוש בכל גישה. ורבי יליף שנאמר בגשתם, ולר"א בר"ש איצטריך להו"א לפטור בביאה ריקנית, ולמסקנא לומר שהכה"געושה קידוש שני כשהוא לבוש. 2. אילפא בעי האם לר"א בר"ש מי כיור נפסלים בלינה כיון שקדשו בכלי, ומייתי דהוצרכו מוכני לכיור ואתיא כר"א בר"ש דומיא דרישא שפרו עמד בין האולם ולמזבח דהוי צפון. ודחי דאתי כרבי דאיהו מוסיף טפי, והעמדתו סמוך לעזרה משום חולשא דכה"ג. 3. לרבי יוחנן מי שקדש ידיו ורגליו לתרומת הדשן א"צ לקדש שוב אחר עלוה"ש, לאביי אמרה אף כשיטת רבי משום דמודה שלינה לא פוסלת מקרות הגבר עד הבוקר. ולרבא אתיא רק כר"א בר"ש וראה ר"י את דבריו רק בתחילת עבודה, ולדידיה הא דאמרינן שהכהנים רוחצים לאחר תרומת הדשן איירי בכהנים חדשים.

  2. האיבעיות בדיני קידוש ידים ורגלים 1. האם יציאת כל גופו חוץ לעזרה מועלת ומצריכה קדוש שוב, והצדדים שבלינה ליכא היסח הדעת משא"כ ביציאה ומאידך בידו לחזור, ולא פשטינן והשמועות לקמן. 2. האם בנטמא גופו שטעון טבילה והערב שמש נצרך לקדש ידיו ורגליו שוב דחשיבא היסח הדעת, או דנזהר כיון שעומד להיות ראוי. ומייתי מכהן השורף את הפרה שמקדש ואח"כ מטמאים אותו ש"מ דלא פסלה, ודחי דטבול יום כשר בפרה ורק עבדינן בה כעין עבודה, ולא נפשט. 3. האם מותר לקדש ידיו ורגליו בתוך הכיור או שנאמר ממנו למעט בתוכו, ומייתי מהטובל במי מערה עבודתו פסולה משמע דקמ"ל דמהני טבילה בכיור, ודחי דצריכא למימר דלא נימא דטבילת כל גופו עדיפא מקידוש.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. המח' בדין לינה לאחר קידוש ידים ורגלים, והשמועות (3)

  2. האיבעיות בדיני קידוש ידים ורגלים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com