אאא

דף כד

1. חציצה. 2. ימין. 3. אצבע וכהונה.

א.  העבודה בעזרה צריכה שתהא בלא חציצה בין רגליו לרצפת העזרה, הדינים והאיבעיות בזה 1. רגלו אחת על הרצפה ורגלו השניה ע"ג כלי או אבן, עבודתן כשירה אם יכול לעמוד על רגלו האחת שעל הרצפה. 2. האיבעיות: נדלדלה אבן ועומד אח"כ לחברה שוב, האם נחשבת למחוברת או דאכתי כעת היא תלושה. 3. נעקרה האבן ועמד במקומה, והאיבעיא להו"א האם דוד המלך קדש רק את הרצפה העליונה או עד התהום, ולמסקנא האם דרך שירות בכך או לא, תיקו.

ב.   הדעות האם צריך דווקא ימין בקבלת הדם ובנתינת חטאת ע"ג קרנות המזבח 1. לחכמים בתרוייהו צריך ימין, שנאמר ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות המזבח, ואצבע סתם היינו ימין ומקרא נדרש לפניו ולאחריו. 2. לר"ש צריך ימין רק בנתינה ולא בקבלה, להו"א בעינן למימר דלא סובר דאצבע היינו ימין או דא"א לקבל באצבע, ולמסקנא דקסבר דמקרא נדרש לאחריו ולא לפניו. 3. לר"א בריה דר"ש בחטאת הקבלה בימין והנתינה אף בשמאל, דסובר מקרא נדרש לפניו ולא לאחריו. וכן אינו נדרש לפני פניו, לכן בפר המלואים הקבלה אף בשמאל והנתינה בימין.

ג.    כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין, כגון ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ויליף גז"ש אצבע ממצורע. והקושיות 1. בקמיצה נאמר רק כהונה, אלא כאשר נאמר אצבע או כהונה. 2. בהולכת איברים לכבש נאמר כהונה ואפשר אף בשמאל, ודחי דהתם אינו מעכב את הכפרה. 3. בקבלה דמעכבת הכפרה ר"ש מכשיר בשמאל, ותירץ להו"א דר"ש בעי אצבע וכהונה, ולמסקנא סובר דדוקא כהונה בעיא אצבע ופליג אף בזריקה. 4. ילפינן ממצורע בגז"ש יד דבעינן ימין בקמיצה, לרבב"ח אתי לקידוש קומץ, ולר"ש דכבר ידעינן דקומץ בימין איצטריך לקומץ מנחת חוטא דהו"א תוכשר בשמאל כדי שלא יהא קרבנו מהודר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדינים והאיבעיות בחציצה (3)

ב.   הדיעות בדין ימין בקבלת הדם ובנתינתו במזבח ומ"ט (3)

ג.    דין ימין כשנאמר אצבע וכהונה, והקושיות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com