אאא

דף כו

1. עשיה בחוץ. 2. תליה באויר.

  1. הגמרא מפרשת דיני חוץ לעזרה לגבי הקרבן ועבודותיו 1. בהמה בפנים ורגליה בחוץ, חתך ואח"כ קיבל כשירה ואם לאו פסולה. ואין מכאן ראיה לפסול קק"ל שיצאו קודם זריקה, דדלמא הכא איירי בקק"ד. 2. בהמה בפנים והשוחט מבחוץ, כשירה אף בקק"ד. 3. קבלה פסולה. 4. הכניסה ראשו ורובו, בקק"ד לא מהני ובקק"ל מהני. 5. פרכסה ויצתה וחזרה, קק"ד לדרום כשירה וקק"ל לחוץ פסולה, ומוקי באימורין שדינם כקק"ד. 6. היא בפנים ורגליה בחוץ אינו לכתחילה, שנאמר והביאום לה'. 7. מי שבפנים וציצת שערו בחוץ אינו לכתחילה, שנאמר בבואם.

  2. אבוה דשמואל איירי בדיני מיקום הבהמה וכן בדיני תלה או נתלה באויר, ומפרשינן 1. תלה הבהמה ושחט פסול דבעינן שחיטה על ירך, ואביי ורבא מכשירים בקק"ל. 2. נתלה באויר ושחט כשר, דדוקא בהמה על ירך. 3. תלה הבהמה וקבל כשר דא"צ קבלה על ירך, ולאביי בקק"ד פסול. 4. נתלה וקבל פסול, משום דאין דרך שירות בכך. ושמואל בנו בהו"א אמר ההיפך מאביו.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. דיני עשיית חוץ בקרבן ובעבודותיו (7)

  2. דיני תליה באויר בשעת העבודה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com