אאא

 

דף לח 

1. העיכוב בחטאת. 2. דמים שחצין למטה.

* מספר המתנות המעכבות בחטאת לגבי כפרת הקרבן והיתר בשר ואימורין וכן חלות פיגול, לב"ש שתים ולב"ה אחת. וטעמייהו דב"ה 1. נאמר בחטאת שלש פעמים קרנות, לב"ש יש אם למקרא והוו שש ואתו ארבע למצוה ושתים לעכובא, ולב"ה יש אם למסורת וכתיב קרנת קרנת קרנות דהוו ארבע ורק אחת מהן לעיכובא. 2. לב"ה אהני קרא ומסורת דהוו להו חמשה, ואחת לעיכובא. ולא אמרינן כן: בתפילין כר"ע דדריש לטטפת, בסוכה דאיצטריך לגופה ולסככה, וביולדת נקיבה משום דכתיב כנדתה. 3. ניתן ללמוד חוץ מחוץ דסגי במתנה אחת דומיא דדמים שלמטה, ומאידך איכא למילף דכולהו לעיכובא מחטאות הפנימיות שהן חטאת וד' קרנות, להכי ליכא ראיה. 4. נאמר שלש פעמים וכפר דהוו יתורא שהרי נאמר ונסלח, לומר דשלש מתנות מתוכן אינם לעיכובא. וא"א לומר דאתו למימר שהנתינה למטה ולבטל מצות קרנות, מזה שלא נאמר וכפר ארבעה פעמים.

* הגמרא מקשה על הלימוד מפסוקי וכפר דשלש מתנות אינם לעיכובא, נימא מתנה אחת למעלה ושלש למטה, ומתרצינן דלא מצאנו דמים שחצין למעלה וחציין למטה. והקושיות 1. הזאת פר יוה"כ אחת למעלה ושבע למטה, התם שמצדד ידו כמצליף מלקות. 2. מזה על טהרו של מזבח, מוקמינן על גגו המגולה ולא על חציו. 3. שיריים, אינם מעכבין. 4. שיריים הפנימיים למ"ד דמעכבי, אכתי ליכא חילוק באותו המזבח.

שאלות לחזרה ושינון

* המח' במספר המתנות המעכבות בחטאת, ומ"ט דב"ה (4)

* השמועות האם מצינו דמים שחצין למטה וחצין למעלה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com