אאא

דף  לט

1. המתנות האחרונות. 2. דמים הטעונים יסוד.

  1. דיני שלש המתנות האחרונות שבחטאת שהם אינם לעיכובא 1. הוו כמתנה ראשונה לגבי: חוץ. 2. לילה. 3. זרות. 4. כלי שרת. 5. קרן. 6. אצבע. 7. טעון כיבוס, וראיתו מניתז מן הקרן א"צ כיבוס ומשמע אבל מן הראוי לקרן טעון כבוס. 8. לעשות שיריים. 9. דינם כשיירי הדם לגבי: דבאות אף לאחר מיתה. 10. לא מתירות את הבשר. 11. לא מפגלת. 12. לא פוסל אם נכנס לפנים.

  2. אמרינן בברייתא דדמים הטעונים יסוד טעונים כיבוס ומחשבה מועלת בהן והמעלה מהן בחוץ חייב, משא"כ דמים הנשפכין לאמה. ומפרשינן אהיכא קאי 1. על שיריים ואתי כרבי נחמיה הסובר דמעכבי, ומכאן ראיה לרב פפא דדמים הראויין ליסוד טעונין כיבוס. וקשיא מברייתא דשיריים אין מחשבה מועלת בהן, אלא ע"כ רק מן הראוי לקרן טעון כיבוס אבל הראוי ליסוד א"צ. 2. הברייתא איירי בשאר שלש המתנות שבחטאת ותני ניטענין יסוד, וקשיא דאמרינן שאין מחשבה מועלת בהן. 3. בדמים הפנימיים, והברייתא לא מחלקת בין דמים פנימיים לחיצוניים, משום דאתי כר"נ שסובר דבתרוייהו חייב על הקרבת השיריים בחוץ.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. דיני שלש המתנות האחרונות שבחטאת (12)

  2. ביאור הברייתא בדמים הטעונים יסוד (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com