אאא

דף מא

1. מעשיהן שוין. 2. נאמרו בפר כה"ג.

  1. תנא דבי רבי ישמעאל דיליף דפר יוה"כ א"צ קרא קאמר ק"ו ומה במקום שמין הקרבן שונה אפ"ה מעשיהם שוין כ"ש היכן שהם אותו מין שיהיו מעשיהם שוין. ומפרשינן 1. פר ושעיר של יוה"כ הושוו, דחינן שכן נכנס דמן לפני ולפנים. 2. פר העלם דבר ושעירי ע"ז, פרכינן שמכפרין על עבירת מצוה ידועה. 3. למסקנא מזה שהושוו מעשי פר העלם דבר ושעיר יוה"כ, א"כ ודאי דפר יוה"כ אתי לאת דם וטבילה מפר כהן משיח דתרוייהו פרים. וכן שעיר יוה"כ אתי משעירי ע"ז, משום דדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו.

  2. טעם הדברים שנאמרו בפר כהן משיח ולא בפר העלם 1. יותרת ושתי כליות, שה' מיעט בסורחנו של הצבור מפני אהבתו. 2. פרוכת הקודש, שכאשר הרוב חוטאים אין הפמליא מתקיימת.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. לגבי מה ילפינן ק"ו שיהיו מעשיהם שוין באותו המין (3)

  2. הדברים שנאמרו רק בפר כהן משיח ומ"ט (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com