אאא

בהיכל ישיבת "שארית יוסף" בבאר יעקב נערכה עצרת זכרון והתעוררות ביום השנה השישי לפטירתו של הגאון רבי נסים טולידנו זצוק"ל, מגדולי ראשי הישיבות הספרדים.

העצרת התקיימה בראשות בנו ראש הישיבה הגאון רבי יוחנן טולידנו ואחיו הרבנים הגאונים, ובהשתתפות גדולי תלמידיו בהם רבנים, ראשי ישיבות וראשי כוללים.

במהלך העצרת נשא דברים תלמידו הגאון רבי מרדכי מלכה, רבה של אלעד, שהאריך בדבריו לתאר את דרכי לימודו ואת התמדתו ושקיעותו בתורה של רה"י הגר"נ זצ"ל, אשר זכה ללמוד עמו בחברותא, כאשר לכל זה מצורפת ענותנותו העצומה ושפלות רוחו וסיפר כי כל ימיו נהג לשבת במערב הבית מדרש וכששאלו על כך השיב שאין רצונו לפסוע על ראשי עם קודש ולהטריח שיקומו עבורו.

כמו כן הזכיר את מה שאמר לו מרן רבינו הגדול הגר"ע יוסף זצוק"ל בפגישתו האחרונה עמו בדבר מעלת הענוה. אחריו נשא דברים תלמידו הגר"י פרץ.

לאחר מכן התקיים מעמד "הושיבו ישיבה על קברו" כאשר הכריז ראש הישיבה הגר"י טולידנו על הקמת ישיבה קטנה חדשה בבאר יעקב בנשיאותו ועל קריאתה מחדש של הישיבה הגדולה לזכרו של הגר"נ זצ"ל בשם "אוהל התורה" והוסיף כי שם זה הולם את אישיותו של אביו זצ"ל כאשר היה ידוע בהתרחקותו מאור הזרקורים ומפוליטיקה והמית עצמו באהלה של תורה כל ימיו.