אאא

דף מה - מו

 

1. אין דרכו לאכול. 2. המחשבות בשחיטה. 3. זה מחשב וזה עובד.
* חיוב טומאה על דבר שאין דרכו לאכול, ר"ש פוטר ורבנן מחייבי. ופלוגתייהו 1. לל"ק פליגי בטומאת בשר, אבל בטומאת הגוף לכו"ע אינו לוקה. 2. לל"ב פליגי בטומאת הגוף אבל בטומאת בשר לכו"ע לוקה. 3. למ"ד השני בתרוייהו פליגי, וטעמא דר"ש דליכא ביה חיוב משום טומאת הגוף ה"ה טומאת בשר.
* המחשבות בשעת השחיטה, ולאפוקי 1. זבח, ולא שנוי קודש. 2. זובח, ולא שנוי בעלים. 3. לשם השם, שאמר והיה העולם. 4. אשים, ולא גחלים. 5. ריח, ולא שיעלם צלויים. 6. ניחוח, נחת רוח לה'. 7. בחטאת ואשם, לשם אותו החטא. 8. למסקנא תנאי ב"ד שישחט בסתמא, ובשחט לשם חולין כשר ואינו מרצה, אבל במתעסק פסול.
* השיטות שזה מחשב וזה עובד הויא מחשבה 1. לר"א ברבי יוסי הבעלים מפגלים שנאמר והקריב המקריב, וה"מ בפנים אבל בחוץ לא אמרינן. 2. לר"א השוחט עבור גוי פסול, וה"מ ע"ז דחשיבא כעין פנים וכ"ש בעזרה. 3. רשב"א מחייב בהוצאת דבר שהוצנע והוכשר ע"י אחר, ואית ליה דתרוייהו דחמירי מיניה.

הדרן עלך פרק רביעי דזבחים – בית שמאי!

שאלות לחזרה ושינון

* המח' בחיוב טומאה בדבר שאין דרכו לאכול, ובמאי פליגי (3)
* המחשבות בשעת שחיטה ומאי אתי לאפוקי (8)
* השיטות שזה מחשב וזה עובד הויא מחשבה (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com