אאא

דף נא

1. יסוד מזבח העולה. 2. העיכוב בשיריים.

א.    הפסוק אל יסוד מזבח העולה נאמר שלש פעמים, ביאור הברייתא מה דרשינן, ולאילו דברים לא אתי 1. קרא קמא דפר כהן משיח אתי למעט מזבח הפנימי, ולא איצטריך לגופיה שעליו ליתן במזבח החיצון משום דנפקא מאשר פתח אהל מועד. 2. קרא דפר העלם אתי דלמזבח הפנימי אין כלל יסוד. 3. קרא דשעיר נשיא אתי למסקנא: שבדמים הנתנין על מזבח העולה יש לשפוך את השיריים ליסוד, דהרי דמו של שעיר נשיא ניתן בחוץ, וא"א לתת את שייריו בפנים משום דכבר ידעינן שלמזבח הפנימי אין יסוד. 4. להו"א בעי למימר שמתנות העולה יהיו כנגד היסוד, ואין לומר דא"כ יכתוב אל יסוד העולה דא"כ נימא שיתן בזקיפה בצד היסוד. ודחינן לרי"ש שאינם מכפרין ור"ע מוסיף שאינם באין לכפר, ק"ו לתחילת עולה שמכפרת.

ב.     מי המ"ד דנתינת שיירי חטאות הפנימיות מעכבי 1. ר"ע קאמר דשיירי חטאות הפנימיות אינם באין לכפר ורי"ש לא קאמר לה ש"מ דס"ל דמעכבי, ודחינן דלכו"ע אין מעכבין כדאשכחן בברייתא לרי"ש דילפינן נתינת שיריים בפר יוה"כ בק"ו מפר כהן משיח, ויליף דשיריים לא מעכבי שנאמר וכלה מכפר וכן ואת כל דם הפר ישפוך דהוי כשיירי מצוה. ופליגי אי מצוי חטאת העוף מעכב, ואיכא תרי תנאי מה דעת רי"ש בזה. 2. איצטריך קרא דחטאת שנתן דמיה למטה אינה נאכלת, דהו"א שיועיל כמו דסגי מתנה אחת למעלה, ובעי להביא ראיה מחטאת העוף שנתן למעלה לא כיפר ודחי ששיירי החטאת ניתנים ליסוד. ומייתי מחטאות הפנימיות שנתנם בחוץ לא כיפר ודחי שאין מזבח הפנימי ממרקן, מהא ש"מ דשיריים מעכבי, ודחי דקאי על מתנות הפרוכת. 3. וכלה מכפר לר"ע אם כיפר כילה ולר"י כיפר רק אם כילה הכל אבל אם חיסר אחת מהמתנות לא עשה כלום, ופליגי ריב"ל ורבי יוחנן האם נחלקו רק במשמעות או דפליגי האם שיריים מעכבים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ביאור הברייתא בדרשות הפסוק אל יסוד מזבח העולה (4)

ב.    המ"ד דנתינת שיירי חטאות הפנימיות מעכבי (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com