אאא

דף נג

1. המתנות בחטאת. 2. השיריים של הפנימיות. 3. המתנות בעולה.

א.  מקום נתינת דם חטאת בהמה, לרבי מחוט הסקרא ולמעלן ולר"א בר"ש רק על גופה של קרן. והמשמעות 1. רבי יליף מהפסוק ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע, ש"מ שמקומם ארבע אמות דהיינו מחוט הסקרא ולמעלה. 2. לר"א בר"ש אין דין חודה, ובדעת רבי פליגי אמוראי האם מחטא ויורד כנגד חודה, או יכול לתת גם בתוך אמה לקרן.

ב.   מקום נתינת שיירי הדם 1. לת"ק שיירי חטאת ביסוד דרומי ובחטאות הפנימיות במערבי, דנותן כל אחת בסמוך לו. 2. לרי"ש ול"ב דרשב"י כולם ביסוד מערבי, דילמד חטאת הסתום מן המפורש בפנימיות. 3. לרשב"י תרוייהו בדרום, דסובר שאף בפנימיות נתן ביסוד דרומי, דקסבר שכל המזבח בצפון והפתח מול דרום המזבח.

ג.    דם העולה נזרק ע"ג המזבח שתי מתנות שהן ארבע, אופן המתנות ומ"ט 1. לשמואל נותן בפינות כמין גמא, דא"א זריקה אחת שנאמר סביב וא"א כחוט שנאמר וזרקו. 2. לרב בכל פינה נותן וחוזר ונותן, דיליף מחטאת המלואים שנותן ארבע מתנות נפרדות. וא"א לתת על הקרנות משום שלא היה יסוד בקרן מזרחית דרומית שלא היתה בחלקו של טורף, ורק עשו שם בליטה למעלה משלשה לקלוט דם עולת העוף.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  המח' במקום נתינת דם חטאת בהמה, והשמועות (2)

ב.  מקום נתינת שיירי הדם בחטאות הפנימיות (3)

ג.   אופן המתנות בזריקת דם העולה, ומ"ט (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com