אאא

דף ע

1. דיני טריפה. 2. המיעוטים בטומאת נבילות. 3. היכן ר"מ מטהר.

א.  דרשות הפסוקים לפי ר"מ ורבי יהודה בדיני טריפה 1. טריפה בעוף, לר"י אתיא שטריפה בעוף אינה נטהרת בשחיטה, ולר"מ לומר ששחיטת עוף חולין בפנים מטהרתה. 2. קרא אחרינא דטריפה, לר"י לטהר שחיטת עוף חולין בפנים, ולר"מ למעט עוף טמא מטומאת בית הבליעה. 3. נבילה, לר"י למעט עוף ולר"מ לשיעור אכילה בכזית. 4. והנפש אשר תאכל, לר"י לשיעור אכילה בכזית, ולר"מ איצטריך לשיעור בכדי אכילת פרס, דלא נימא שיתחייב אף באכל יותר מזמן זה כיון דטומאת בית הבליעה חידוש הוא.

ב.   בפסוק מטהרינן חלב נבילה וטריפה מטומאת נבילות, והמיעוטים 1. איירי בחלב בהמה טהורה, להו"א אתי מדינא דומיא דטיהר מכלל שחוטה דהוי דווקא בטהורה, ופריך דגבי עוף דווקא טהור מטמא בבית הבליעה ולא טמא א"כ ה"נ גבי חלב, להכי איצטריך קרא טריפה דאתי למי שיש במינה טריפה. 2. ואכל לא תאכלוהו אתי למעט חיה דאף שיש במינה טריפה חלב נבלתה טמא, קרא איירי בבהמה שבשרה מותר וחלבה אסור, משא"כ חיה דחלבה ובשרה מותר.

ג.    המקרים דאמרינן שרבי מאיר מטהר 1. מליקת עוף תמים שנמצא טריפה. 2. בבעלי מומין פלוגתא דאמוראי. 3. וכן באווזין ותרנגולין. 4. עגלה ערופה דכתיב בה כפרה כקדשים, והא דאיצטריך קרא לטהר חלב עגלה ערופה זה להו"א כששחטה ולמסקנא כשמתה מכיון דהויא איסור הנאה עוד מחיים. 5. בעי מה הדין בערף עז על חלל לר"מ, כיון דהויא מינא דבהמה אך לא מינא דעגלה שהיא גסה, ולא איפשיטא.

הדרן עלך פרק שביעי דזבחים!

 

שאלות לחזרה ושינון

 

דף ע

א.  דרשות הפסוקים בדיני טריפה לר"י ולר"מ (4)

ב.  המיעוטים בדיני טומאת נבילות (2)

ג.   המקרים שבהם ר"מ מטהר (5)

 

פרק שמיני – כל הזבחים שנתערבו

דף עא

1. תערובת בע"ח. 2. דיני תערובת באיסורין.

א.  דין תערובת בעלי חיים בזבחים 1. איסור הנאה כגון חטאות המתות ושור הנסקל, אפילו אחת בריבוא ימותו כולם. 2. בשור שנעבדה בו עבירה כגון: רובע, נרבע, מוקצה לע"ז, נעבד או באיסור הקרבה כגון: אתנן, מחיר, כלאים, טריפה, יוצא דופן, דינם שירעו ויביא קרבן בדמי היפה. 3. בחולין תמימין, ימכרו לצורך אותו הקרבן. 4. קדשים בקדשים: מין במינו, כ"א יקרב לשם מי שהוא. 5. מין בשאינו מינו, ירעו ויפסיד המותר מביתו ואם נתערבו בבכור ומעשר צריך לאכלם במומן כדינם.

ב.   המקומות שנתפרש בהם דין תערובת באיסורין והצריכותא 1. כל האסורין לגבי מזבח אוסרין בכל שהן, נאסרו לצורך קרבן ולאו איסור הנאה ונתפרש השיעור בכל שהן. 2. יין נסך וע"ז אוסרים בכל שהוא, הוי להדיוט. 3. זבחים שנתערבו באסוה"נ אסירי אף להדיוט, וקמ"ל דנאסרו אף לצורך הקרבה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף עא

א.  דין תערובת בעלי חיים בזבחים (5)

ב.  המקומות שנתפרש בהם דין תערובת באיסורין, והצריכותא (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com