אאא

דף פב

1. דמים שנתערבו. 2. בשתי כוסות. 3. האיבעיות בהכנסה לפנים. 4. הכניס לכפר.

א.  דמים הניתנים בהיכל שנתערבו עם דמים שניתנים בחוץ ישפכו, והדין בנתן בפנים ואח"כ, בחוץ 1. לר"ע כל הדמים נפסלים, וטעמיה להו"א מזה שעסוקין בחטאת וקאמר חטאת ש"מ דדינא הכי בכל הזבחים ודחינן דא"כ ה"נ במריקה ושטיפה, ולמסקנא מרבויא חטאת וכל חטאת. 2. לחכמים רק דם חטאת, דילפי קרא וכל חטאת לאתויי חטאת זכר, ולריה"ג דפסוק זה אתי לשריפת חטאות הפנימיות בבית הבירה יליף מהן לא הובא את דמה. 3. לרבי אליעזר אף אשם כחטאת, ולא פליג ברישא לתקן שיתן בפנים ואח"כ בחוץ, דמשום חטאת ואשם דנפסלות בכך לא פסיקא ליה.

ב.   חטאת שקבל דמה בשתי כוסות, יצא אחד מהן מחוץ לעזרה כשר, ואם אחד נכנס להיכל לריה"ג כשר ולחכמים פסול. והלימודים 1. מחשבת חוץ פוסלת ודם שיצא לא פוסל ק"ו פנים שאין מחשבתו פוסלת, ודחי דנאמר מדמה ואפילו מקצת. 2. א"כ דם היוצא לחוץ יפסול בק"ו מבפנים שאינו במחשבה, ודחו שנאמר רק אשר יובא. 3. מחשבת פנים תפסול בק"ו מחוץ שדם שיוצא אינו פוסל, ודחי דילפינן שצריך מקום המשולש בדם בשר ואימורין. 4. מחשבת חוץ לא תפסול בק"ו מפנים שדם הנכנס פוסל, ודחי דילפינן חוץ למקומו מקרא שלישי. 5. בשר שנכנס לפנים יפסל בק"ו מבחוץ שדם אינו נפסל ובשר נפסל, ודחי שנאמר מדמה. 6. בשר היוצא לחוץ לא יפסל בק"ו מבפנים שדם הנכנס פוסל ובשר הנכנס כשר, ודחו שנאמר בשדה טריפה.

ג.    ילפינן דין נכנס להיכל שנאמר אל הקדש ופנימה לקה"ק, ומקשינן דהיכל סגי. ותירץ 1. כדאשכחן גבי תושב ושכיר דתרוייהו צריכי יכתב רק תושב נימא דזהו שכיר לשנים, ודחי דהתם הוו תרי גופין משא"כ הכא מיותר דהרי כבר נפסל בהיכל. 2. איצטריך לנכנס לעזרה דרך משופש ושלא כדרכו, ודחי שנאמר הבאה וזה בכדרכה. 3. למסקנא אתי שאם חשב להכניס לפני ולפנים אינו פוסל בעודו בהיכל.

ד.   האיבעיות בהכנסת הדם לפנים 1. פר העלם שדמו ניתן בפנים, האם איכא חיובא משום קה"ק, או דלא משום דלא קרינן ביה אל הקודש. 2. את"ל דחייב, פר ושעיר של יו"כ שהוציאן והכניסן האם אמרינן הואיל ונפק נפק. 3. את"ל אמרינן, הזה על הפרוכת והוציא למזבח והכניס לפרוכת, האם חשיב חד מקום, או דלא משום שנאמרה בו יציאה, תיקו.

ה.  הדין בהכניס את הדם לכפר 1. לר"א פוסל אף שעדין לא כיפר, דיליף גז"ש לכפר בקדש מאיסור שהיה בעזרה בעת כפרת יוה"כ. 2. לר"ש דקסבר דנין חוץ מחוץ אינו פוסל דיליף גז"ש לכפר משריפת הפר והשעיר שכבר כיפרו, דקסבר דנין בהמה מבהמה. 3. לרבי יהודה הכניס בשוגג כשר ובמזיד פסול, והגמ' מוכיחה שסובר כר"ש דפוסל דוקא אם כיפר. דר"י שנחלק עם ר"מ מהיכן ילפינן דשאר הנשרפין מטמאין טומאת בגדים, ר"י יליף שנאמר חטאת ור"מ יליף מלכפר, ש"מ דלר"י הפסוק לכפר אינו מיותר משום שנצרך לגז"ש דנפסל דווקא אם כיפר ש"מ דקסבר כר"ש.

הדרן עלך פרק שמיני דזבחים!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דמים שנתערבו ונתן בפנים ואח"כ בחוץ (3)

ב.  דין חטאת שקיבל דמה בשתי כוסות, והלימודים (6)

ג.   מדוע איצטריך עוד קרא לדם שנכנס לקה"ק (3)

ד.   האיבעיות בהכנסת דם לפנים (3)

ה.  הדין בהכניס את הדם לכפר (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com