אאא

דף פד

1. העולים למזבח. 2. פסולן במקדש.

א.  דיני העולים למזבח 1. מה שפסולו בקדש לא ירדו וכדלקמן, דילפינן ריבויא מתורת העולה. 2. אלו שאין פסולו בקדש ירדו: רובע, נרבע, מוקצה, נעבד, אתנן, מחיר, כלאים, טריפה ויוצא דופן, שנתמעטו מזה שנאמר זאת. 3. בעלי מומין, לת"ק ירדו, לר"ע בדוקין שבעין שכשרים בעופות לא ירדו אבל כאשר קדם הקדישן למומן או שהפריש נקיבה לעולה ירדו, ור"ח סגן הכהנים העיד שאביו דחאם מע"ג המזבח ומפרשינן שדחה כלאחר יד. 4. הנך דלא ירדו, אין להעלותן אם הורידום, ואם משלה בהן האש יעלו. 5. עלו חיים יורידום וכן עולה, ואם שחטה בראש המזבח יפשיט וינתח במקומה. 6. בשר קק"ד וקק"ל, מותר העומר שתי הלחם ולחם הפנים, שיירי מנחות והקטורת, אף אם עלו ירדו.

ב.   אלו שפסולן בקדש, לא ירדו ולר"ש ילפינן מתורת העולה, והדינים לר"י ומנין 1. נשחטה בלילה. 2. נשפך דמה. 3. יצא דמה, לר"י ירדו דיליף שנאמרו שלשה מיעוטים בפסוק זאת היא העולה, ולר"ש לא ירדו משום דהוו פסולן בקדש. 4. לן בדם, ור"י יליף מאימורין. 5. לן באימורין, מלינת בשר. 6. יוצא, מבמה. 7. טמא, הותר לעבודת צבור. 8. מחשבת חוץ לזמנו, דמרצה לפיגולו. 9. חוץ למקומו, הוקש לפגול. 10. קבלו פסולים, הראויין לעבודת צבור. 11. וכן זרקו פסולין, ולמסקנא ר"י נמי סמיך על תורת העולה, וא"א ללמוד מדבר שבהכשירו. 12. ר"ש מוסיף, הניתנין למטה שנתנן למעלה ואיפכא. 13. הניתנין בחוץ שנתנם בפנים ואיפכא. 14. מחשבת שלא לשמא בפסח וחטאת.

שאלות לחזרה ושינון

דף פד

א.  דיני העולים למזבח (6)

ב.  הדברים שהיה פסולן בקדש, והמח' בדינם (14)

 

דף פה

1. אימורין לפני זריקה. 2. עולה בראש המזבח. 3. נרבע בעופות.

א.  אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן לא ירדו משום דנעשו לחמו של מזבח, וכן אין בהם מעילה. והשמועות 1. נשפך דמה לא ירדו, ודחי דאיירי בקק"ד דכבר מקודם קדשי. 2. בפסח, איירי רק בשלא לשמן, ולא בנשפך דמו. 3. וכולן שעלו חיין למזבח ירדו ומשמע דשחוטין לא ירדו, דחי דקאי רק על חיין פסולים דירדו וקמ"ל דבע"מ בדוקין שבעין לא ירדו וכר"ע.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב.   הגמרא מעמידה שהמשנה וכולן שעלו חיין לראש המזבח איירי בפסולין, ולפי זה בעי כיצד יתפרש עולה ששחטה בראש המזבח יפשיט וינתח במקומה 1. למ"ד יש הפשט וניתוח בראש המזבח אתי שפיר בכשירה, וקשיא למ"ד אין הפשט. 2. איירי בפסולה שהיתה לה שעת הכושר ואליבא דר"א בר"ש, והא דמוריד את הקרבים למטה ואף מדיחן הגם שבשל כך עלולים להעלותן למזבח, הא עדיפא טפי מאשר שקדשי שמים יהיו מוטלים כנבילה.

ג.    בעי האם יש נרבע בעופות, דאינו ברובע ומאידך נעשתה בו עבירה. ופשטינן 1. מדלא קאמר ר"ע דנרבע לא ירד כיון שכשר בעופות ש"מ דפסול. 2. נרבע מטמא בגדים בבית הבליעה ש"מ דפוסל.

שאלות לחזרה ושינון

דף פה

א.  דין אימורי קק"ל שהעלן קודם זריקת הדם, והשמועות (3)

ב.  הביאור בעולה ששחטה בראש המזבח (2)

ג.   דין נרבע בעופות, ומנין (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com