אאא

דף פו

1. עצמות וגידין. 2. הפוקעין.

א.  דין העצמות והגידין 1. נתעכלו, לכו"ע אין להחזיר. 2. מחוברין, לכו"ע יעלו. 3. פירשו, לרבי ירדו ולחכמים יעלו, דאיכא ריבויא והקטיר הכהן את הכל ואיכא מיעוטא הבשר והדם. 4. להו"א פירשו כלפי מעלה לא ירדו, ונדחה. 5. פירשו קודם זריקה, פליגי האם הזריקה מוציאתם לחולין או דנשארו באיסורן. 6. פירשו לאחר זריקה, בעולה מועלין לעולם ובאשם לא נהנין ולא מועלין.

ב.   דין הפוקעין מעל המזבח 1. הנך דאם עלו לא ירדו, אם פקעו אין להעלותן. 2. גחלת שפקעה, לא יחזיר. 3. איברים שנתעכלו לא יחזיר ואם לאו יחזיר, ובנתקשו כעץ קודם חצות יחזיר ומועלין ואח"כ לא יחזיר. והמקור לכך להו"א מהפסוקים כל הלילה והקטיר והרים ש"מ דיש לחלק את הלילה, ולמסקנא מכל הלילה עד הבוקר שמעינן תן בוקר לבקרו של לילה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני העצמות והגידין (6)

ב.  דין הפוקעין מעל המזבח (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com