אאא

ברוב פאר והדר נחוג מעמד "בן חמש למקרא" לילדי תלמוד תורה ויז'ניץ - קרית ויז'ניץ בני ברק, בראשות האדמו"ר ובהשתתפות הורים ועטרת זקנים.

תחילה נכנסו התלמידים ונעמדו על הבימה המיוחדת כשהמלמד הרב מנחם מענדיל מרגליות מדבר בפניהם ברוב רגש את סיפור שיעבוד מצרים ותכלית יציאת מצרים, כדי לקבל את התורה. לאחר מכן התיישבו התלמידים על מקומותיהם ובניצוח המלמד הרב יעקב ליכטנשטיין קיבלו התלמידים את פני הוריהם וזקניהם בשירת ויהי בישורון מלך - ברוכים הבאים בשם ה'.

הרב אהרן גפנר, מנהל הת"ת, קידם בברכה את פני האורחים החשובים ופתח בדברי שבח והודיה לה' על גודל רחמיו וחסדיו בעת הגיעו התלמידים לשלב התחלת לימוד החומש, והסביר בטוב טעם לשמחה זו מה היא עושה, בפסוק מפרשת השבוע 'עשה לך שרף ושים אותו על נס' שכל דבר צריך לעלותו על נס, וע"י זה משעבדין את לבן לאביהם שבשמים.

כן ציין את רוחו ומשנתו הטהורה של האדמו"ר בעל הישועות משה זי"ע החופפת במלאכת הקודש בהחדרת משנותיו והליכותיו בצעירי הצאן וכן ציין שארבע עשר מחתני היום נושאים את שמו הטהור.

ברוב התרגשות וצהלה ובשירת "קול רנה וישועה באהלי צדיקים" קבלו התלמידים וההורים את פני האדמו"ר מויז'ניץ, נשיא הת"ת, שבא לשמוח בשמחת התלמידים ובשמחת נכדו בן בנו הרה"ג ר' יעקב מרדכי.

הס הושלך עת נשא האדמו"ר מדברות קדשו, בהם האריך על החובה לחנך את הילדים מגיל קטנות ממש לשמור על לשון נקיה, כפי שכתב הגר"א מוילנא זצ"ל במכתב לבני ביתו שעל דבר זה תגיב בחומרה, לאחמ"כ שיבח את צוות המלמדים והנהלת הת"ת על השקעתם העצומה במשך כל השנה כולה בתלמידים היקרים שיחיו, והאציל מברכות קדשו על ראש התלמידים, הוריהם, וסביהם, שירוו רב תענוג ונחת דקדושה כל הימים.

לאחר מכן שרו התלמידים את הניגון יהא רעוא לבקשה לפתוח את הלב להבנת התורה, והתחילו ללמוד בהתלהבות דקדושה חומש ויקרא בניצוח המלמד הוותיק ר' שאול יחזקאל הכהן כ"ץ, כשבסיומו רקדו התלמידים עם החומשים בידיהם בניגון שישו ושמחו בשמחת תורה.

האדמו"ר קרא לנכדו היניק משה יהושע הגר ולתלמיד משה יהושע שטראוס והעניק להם מברכות קדשו, לאחר מכן נפרד מהצוות הרוחני תוך שהוא מרעיף ברכות ותשבחות על מעמד כביר זה ועל עבודתם המסורה בכל השנה.

ההורים הוזמנו לרקוד עם בניהם על כתפיהם בניגון ריקוד הקפה שישית, ובזה נסתיים המעמד שיישאר חקוק לנצח בלב התלמידים וההורים ימים רבים.