אאא

דף פח

1. תיקון כלי קדש. 2. כפרת בגדי כהונה.

א.  תיקון כלי קדש 1. כלי שרת אם ניקבו אין מתיכין אותו, ניקבו אין מתקנין, וכן אין משחיזין סכין שנפגם. 2. בגדי כהונה שנתגעלו אין מכבסין בנתר, ופליגי האם בהוצרך למים שרי לכבס או דאין מכבסין כלל משום שאין עניות במקום עשירות.

ב.   פרשת בגדי כהונה נסמכה לקרבנות לומר שהם מכפרין, כפרתן ומנין 1. כתונת על שפיכות דמים, מכתונת יוסף וזה במזיד ולא התרו, ועגלה ערופה מכפרת על שאינו נודע. 2. מכנסיים על גלוי עריות, לכסות בשר ערוה. 3. מצנפת על גסות הרוח דתרוייהו דבר שבגובה. 4. אבנט הוי כנגד הלב ומכפר על הרהור הלב. 5. חשן המשפט, על הדינים. 6. אפוד על ע"ז, אפוד ותרפים. 7. מעיל על לשה"ר שבפרהסיא, שיש לו רימונים וע"ב או ל"ו ענבלין דהוו דבר שבקול, וקטורת על שבחשאי. 8. ציץ שבמצח, על עזות מצח.

הדרן עלך פרק תשיעי דזבחים!

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  תיקון כלי קדש ומ"ט (2)

ב.   כפרת שמונת בגדי כהונה, ומנין (8) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com