אאא

חסידות קרלין ידועה בפתיחותה בכל הנוגע לשימוש באינטרנט זאת בניגוד למרבית החסידויות הגודלות שם מטילים מגבלות שונות על החסידים.

היום (חמישי), ערב ראש חודש אב, פרסם הוועד הרוחני של החסידות את ההוראות השונות של האדמו"ר לשימוש בהיתר באינטרנט ובטלפונים הניידים.

בפתח המכתב כותב הוועד כי "טבעם של טלפונים ניידים ובפרט המכשירים החכמים, לגרום לטשטוש התחומים בין רשות היחיד והרבים, וכן להתמכרות הגורמת לאדם לאבד את זמנו, פרטיותו וכבודו עד כדי איבוד דפוסי התנהגות שפויים, לכן נפקדנו בפקודת הקודש להעמיד סדר נכון וראוי לצורת השימוש בהם לטובת כולנו".

הוועד מדגיש בפני החסידים כי לאחר ניסוח המכתב, "הוגשו הדברים דלהלן לעיני כ"ק אדמו"ר שליט"א והם מתפרסמים עפ"י הוראתו, ומחייבים את כל אחד מאנ"ש".

ואלו ההוראות כלשון המכתב:

א. אין להשתמש במכשירים סלולריים בבתי כנסיות ובתי מדרשות הנועדים ומיוחדים לתורה ותפילה ועבודת השי"ת, אלא לדברים נחוצים ואך ורק לכמה רגעים. מעבר לכך יש לצאת עם המכשיר לחוץ.

ב. יש להשתיק את הצלצול במכשיר עם הכניסה לבית הכנסת ובית המדרש.

ג. אין להשתמש בטלפונים באמצע סדרי הכולל, ועל כל אחד לדאוג לסדר כל הצטרכויותיו ושיחותיו קודם התחלת הסדר.

ד. אין למלמדים ולאנשי חינוך לעשות כל שימוש במכשירים סלולרים בת"תים ובמוסדות החינוך בזמני הלימוד עם התלמידים, ולעיני התלמידים אין לדבר ולהשתמש אף בשעות ההפסקות.

ה. יש להמנע מלנהל שיחות ממושכות ואישיות ברחוב, או בין אנשים כגון בישיבה באוטובוס.

לאחר מכן מפרטים הוועד "סעיפים נוספים למשתמשים בסמארטפון", וכך הם כותבים: "וזאת למודעי כי כל הדברים הבאים בזה הם בנוסף ולאחר קיום ציווי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כי חובה על כל מחזיק בכלי המחובר לאינטרנט להתקין בו סינון בדרגה הכי גבוהה האפשרית להתקנה - דער בעסטער סינון וואס ס'איז שייך, וכי אין להורות שום הוראת היתר להחזיק חיבור לאינטרנט אף לא לזמן מועט ללא סינון מתאים. לפי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ימונו ממונים בכל בתי הכנסת של אנ"ש לפקח על כך.

"המכשירים החכמים למיניהם נועדו לשרת את בעליהם לביצוע פעולות נצרכות ונחוצות בחיי היום יום, כל אחד לפי צרכיו, ולקבלת והעברת מידע החשוב ונצרך לבעליו. יחד עם יעילותם של המכשירים, הם עלולים להביא עמם, הן הידרדרות לעיסוק בדברים של הבל, הגורמים לביטול זמן, לירידת דרגה ברוחניות ולרדידות מחשבתית, והן התמכרות המביאה בעקבותיה פגיעה באיכות חיי המשפחה וחינוך הצאצאים, ולאיבוד צלם אנוש. לכן מחובת המחזיקים בהם לדאוג שהשימוש בהם ייעשה בדרך הנכונה והמושכלת, ולא להשתמש בהם בצורה המביאה את עצמם ואת משפחתם לידי בזיון".

לאחר מכן מדגישים חברי הוועד כי "הגדרים דלהלן הם בין לאנשים ובין לנשים".

ו. יש להזהר לא להתעסק עם המכשירים לצרכי בידור או לדברים של הבל שאין בהם נחיצות או תועלת.

ז. יש להשתדל שלא להיות קשורים למכשירים הסלולרים בצורה מוגזמת, ולכן יש לגדור את השימוש לסדר נכון וראוי. לדוגמא, התעדכנויות נצרכות וצפיה בקבוצות וואטסאפ וכדומה יש לקבוע לפעמים ספורות ביום, ולא להגיע למצב של שימוש רצוף במכשיר (או כל עת שיש לו פנאי).

ח. יש לכל אחד לבחור במכשיר ובחיבור המתאים לצרכיו, ולמנוע מעצמו התמודדויות מיותרות, לצורך כך תוקם בע"ה ועדה מייעצת אשר חבריה יתנו יעוץ לענין התאמת מכשיר וחיבור מתאים. כמו כן מומלץ לאברכים צעירים ולבני ביתם להמנע מלהחזיק בכלים אלו באם אין להם בו צורך נחוץ, שכן אלו עלולים לפגוע בחייהם הרוחניים ובאיכות חייהם האישיים.

ט. כאמור לעיל בסעיף א', ובנוסף לכך, אין להשתמש במכשירים החכמים אף במבואות ביהכ"נ כי אם לצורך דחוף וקצר.

י. כאמור לעיל בסעיף ה', ובמכשירים החכמים הדברים אמורים פי כמה וכמה, יש להמנע מלהשתמש בהם שימוש ממושך ברחוב ובכל מקום ציבורי, כגון התכנסויות, חדר מלמדים, סעודות, שמחות, מעבר לכמה רגעים.

יא. על הורים המחזיקים בכלים אלו למנוע מילדיהם גישה עצמאית כל שהיא למכשירים אלו, וטוב להמנע מלשתף אותם בתכני המכשיר אף כשהוא בידי ההורים.

יב. השימוש בוואטסאפ ייעשה גם הוא רק להעברת הודעות נחוצות, ולא לדברי הבל ורעות רוח. ההתחברות לקבוצות תיעשה רק לכאלה שיש בהם תועלת ונחיצות ותוכן עניני מובהק, ועל כל קבוצה (אף משפחתית) למנות מבוגר אחראי שידאג שהשימוש בקבוצה יהיה אך ורק לדברים מועילים כראוי וכיאות.

יג. שיתוף החיים האישים עם אחרים ע"י תמונות או סטטוסים ברשתות החברתיות למיניהן, הוא מאוס ופסול מכל וכל כפי שברור לכל בר דעת.

בהמשך, כותבים חברי הוועד כי "והיות ומכשירים אלו על שכלוליהם השונים והמתחדשים בכל יום, טבעם לגרום להתעניינות ובעקבותיה התמכרות על כן דברים אלו צריכים חיזוק תמידי ועקבי, ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

"ועל כל אחד ואחד לעמוד על המשמר ולעורר את עצמו ואת חבריו ואת בני ביתו בדרכי נועם ובדרך כבוד להתנהג לפי האמור, בין בביהכ"נ ובין בכל מקום, למעננו ולמען דורותינו, ולהשתדל שתיווצר בקהילתינו אוירה ציבורית וסטנדרט התנהגותי לנהוג על פי סעיפים אלו ורוחם, וכדאיתא בכתבי קודש: די גרעסטע זאך פון אהבת חברים איז אז מ'זאל יענעם זאגן, אז מ'זעט אויף איינעם א עולה, זאל מען איהם זאגן וכו', געוויינטליך ניט בפומבי".

• כזכור, בעוד שבוע בדיוק, ביום חמישי הבא, יתקיים כנס 'מתמודדים co.il', בו ידונו מיטב המומחים באתגרים ובדילמות שמציב האינטרנט בימינו, בהרצאות ופאנלים מול קהל מגוון.