אאא

דף צד

1. עור אחר שהופשט. 2. דיני כיבוס. 3. דיני עור. 4. החומרא בחטאת.

א.  דם חטאת שניתז על העור אחר שהופשט, לר"י טעון כיבוס דסגי בראוי לקבל טומאה ולר"א א"צ כיון שאינו מק"ט. ואיכא בינייהו 1. מטלית פחותה משלש שיכול לחשוב עליה. 2. בגד שחישב עליו לצורה ויכול לבטל למחשבתו. 3. עוצבא שחשב לקצעה דמק"ט רק כשיקציענה.

ב.   דיני כיבוס 1. רק מקום הדם, שנאמר אשר יזה. 2. הראוי לכיבוס, למעט כלי דהוא בר גרידה. 3. הכיבוס במקום קדוש, וכן שבירת כלי חרס ומריקה ושטיפה בכלי נחשת.

ג.    אמרינן במשנה דעור הוא בר כיבוס, וקשיא דאמרינן בשבת לגבי לשלשת ע"ג כר של עור דנותן עליה מים עד שתכלה 1. לאביי לרבנן אין כבוס בעור דאמרי מגררו ולר"מ יש כיבוס, ושכשוך מנעלי רב במים אתיא כרבנן, וקשיא שנאמר כלי העור אשר תכבס. 2. לרבא להו"א יש כבוס רק ברכין ופליגי בקשין, והשכשוך לרב איירי בקשין וכרבנן. והא דהפסוק איירי אף בקשין מוקמינן דצרעת מחלחלא, אך קשיא דשריא נתינת מים על כר של עור. 3. למסקנא דרבא כיבוס בלא כסכוס אינו כבוס, והא דלרב שרי רק שכשוך אבל כסכוס אסור איירי ברכין ולכו"ע או בקשין לר"מ, אבל בבגד שרייתו זהו כיבוסו. וכן הזורק זרע פשתן למים חיובו משום דעושה לישה.

ד.   לגבי מה חמירא חטאת משאר קדשי קדשים 1. חיוב כיבוס. 2. לא קאמר שנכנס דמה לפנים, דאיירי בחיצונות. 3. נכנס דמה לפנים פסלה, כר"ע דפוסל בכל הדמים. 4. מכפר על חייבי כריתות, בשמיעת הקול. 5. טעונה ד' מתנות, כרי"ש דכל הדמים טעונין. 6. שייר דטעונה מתנות על ד' קרנות. 7. על הקרן. 8. על חודה של קרן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בדם חטאת שניתז על העור אחר שהופשט, ומאי בינייהו (3)

ב.  דיני כיבוס (9)

ג.   הקושיא האם עור הוא בר כיבוס, וכיצד מיישבינן (3)

ד.   לגבי מה חמירא חטאת משאר קדשי קדשים (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com