אאא

דף צה

1. ההכנסה לעזרה בנטמא. 2. הכנסת מי רגלים. 3. תנור וקדירות.

א.  בעינן כיבוס וכן שבירת כלי חרס ומריקה ושטיפה במקום קדוש, ההכנסה כאשר יצא ונטמא 1. בבגד קורעו ומשייר חיבור כדי מעפורת שעדיין נקרא בגד ומכניסו ומכבסו. 2. כלי חרס, נוקבו כשרש קטן. 3. כלי נחושת, פוחתו ואח"כ מתקנו ומכניסו. 4. מעיל שאסור לקרעו מכניסו בפחות משלש אצבעות, ואף שאין בעבין והרכין דין שלש על שלש, מיהו חשיבי אגב אביהן.

ב.   כיבוס כתם דם צריך שבעה סמנין, ובעי כיצד מכניסין מי רגלים 1. מבליע בתוך הסמנין, הרי צריך להעבירן בנפרד וכסדרן. 2. מבליע בתוך אחד מהסמנין, הרי צריך כסכוס בכל אחד. 3. למסקנא מבליע ברוק התפל, שצריך שיהא בהדי כל אחד.

ג.    הדינים שנאמרו בבליעת תנור וקדירות 1. אמרינן דצריך מריקה ושטיפה בבישול ועירוי. 2. בעי בשפוד של חטאת שתלאו באויר תנור דאיכא בישול בלא בליעה, ומייתי דתנור של מקדש היה של מתכת ולא של חרס דמשום הצליה היה עליו להשבר, ודחי דאפו שיירי מנחות, והברייתא שמתירה מוקמינן במתכת או בהסיקו מבפנים. 3. קדירות חמץ יש לשברן בפסח ולא מהני להו היסק מבפנים, כיון דחייס עליהם שלא ישברו. 4. קדירות של מקדש ישברו ולא מחזירים אותן לכבשונות, כיון שאין עושין כבשונות בירושלים. 5. תנור של מקדש לא עשו של חרס שהסיקו מבחוץ, כיון ששתי הלחם ומתקדשין בתנור שנאפים בו, ולא עבדינן כלי שרת מחרס.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  צורת ההכנסה לעזרה לאחר שיצא ונטמא בחוץ (4)

ב.  כיצד מכניסין מי רגלים לעזרה עבור הכיבוס (3)

ג.   הדינים בבליעת תנור וקדירות (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com