אאא

דף קג

1. עור העולה. 2. עורות קק"ד.

א.  דיני עור העולה ומנין 1. כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה, שנאמר עולת איש. 2. נשחטה שלא לשמה, עורה לכהנים. 3. עור עולת נשים ועבדים נמי, דעור העולה ריבה. 4. עולת קיץ המזבח הבאה מאשם שדינו רעיה בין למ"ד דאזלי לנדבת צבור ובין למ"ד דהויא נדבת יחיד, ודחינן דעורה לכהנים משום דאל"כ בטלת מדרשו של יהוידע הכהן. 5. מתפיס עולה לבדק הבית, אף למ"ד דלא תפסי מדאורייתא מיהו העור אזיל לבדה"ב. 6. עור עולת גר שמת ואין לו יורשין אינה לכהנים, שנאמר עולת איש.

ב.   מנין דעורות קדשי קדשים הוו לכהנים 1. לת"ק מרבויא אשר הקריב מרבינן קק"ד ומעולת ממעטינן קק"ד, ולרי"ש איצטריך קרא לדין חלוקה באונן. 2. לרי"ש בק"ו מעולה שזכו בעורן אף שלא זכו בבשרן, וליכא למימר דמזבח יוכיח שלא מצינו שזכה בעור כלל, ולת"ק מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב בקרא. 3. לרבי אשכחן בכל דוכתא דדין העור כדין הבשר, בפרים הנשרפין ובקק"ל וה"נ בקק"ד, ואיצטריך יצא רק לעולה שנאמר בה הפשט.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני עור העולה, ומנין (6)

ב.  מנין דעורות קדשי קדשים הוו לכהנים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com