אאא

דף קח

1. המח' בפסול וטומאה. 2. דיני חוץ. 3. העלה וחזר והעלה.

א.   מחלוקות ריה"ג ורבנן בפסול וטומאה 1. שחט בחוץ והעלה בחוץ, ריה"ג פוטר על ההעלאה כיון שהעלה דבר פסול, ושאלוהו רבנן דה"נ בשחט בפנים כאשר הוציאו פסלו. ותרצינן דלנשחט בחוץ לא היתה שעת הכושר או דאין הקודש מקבלו, והנפ"מ בין התירוצים בשחיטה בלילה או קבלה בכלי חול. 2. טמא שאכל קודש טמא ריה"ג פוטרו כיון שאכל דבר טמא, ושאלוהו רבנן דאף בטהור טמאהו בנגיעתו. ותרצינן דפליגי בנטמא הבשר דבלאו אבל נטמא הגוף בכרת ופליגי באיסור כולל, ואמרינן דדלמא טומאת בשר חמירא מטומאת הגוף אף שהיא בכרת מכיון דלבשר אין טהרה במקוה.

ב.   דיני שחיטה והעלאה בחוץ 1. עבור הדיוט, בהעלאה פטור שנאמר לה' ובשחיטה חייב שנאמר איש איש ולרבי יוסי מלאיש ההוא. 2. שנים שעשו בשחיטה פטורים שנאמר ההוא ובהעלאה לר"ש חייבים שנאמר איש איש, ולרבי יוסי פטורים שנאמר ההוא. 3. שוגג אנוס ומוטעה פטורין בתרוייהו, שנאמר ההוא ולרבי יוסי מהוא ההוא. 4. בשעיר המשתלח פטורים, שנאמר בשחיטה לה' וילפינן להעלאה. 5. לת"ק חייב בהעלאה לראש המזבח דיליף מנח, ולר"ש אפילו על הסלע דיליף ממנוח או דשמעינן מהפסוק מזבח פתח אהל מועד שאין מזבח בבמה. וכן קרן כבש יסוד וריבוע אינם מעכבין בבמה קטנה אלא רק בגדולה.

ג.    העלה וחזר והעלה לר"ש חייב על כל אחת ולרבי יוסי חייב אחת, והמחלוקת 1. לר"ל בכמה איברים שונים, ופליגי האם חייב רק על העלאת בהמה שלימה או גם על החסר. 2. לרבי יוחנן ולל"ב דעולא פליגי באבר אחד שהעלהו כמה פעמים, ונחלקו האם מוקטרי פנים שחסרו והעלן בחוץ חייב. 3. לל"ק דעולא מוקטרי פנים שחסרו והעלן בחוץ לכו"ע חייב, ופליגי במוקטרי חוץ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מחלוקות ריה"ג ורבנן בפסול וטומאה, ומ"ט (2)

ב.  דיני שחיטה והעלאה בחוץ, ומנין (5)

ג.   המחלוקת בהעלה וחזר והעלה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com