אאא

דף קי

1. היתר חצי מהשיירים. ניסוך ושיריים בחוץ.

א.  היתר המנחה נעשה ע"י הקטרת הקומץ והלבונה, ובעי האם מהני להקטיר אחד מהן ע"מ להתיר חצי מהשיריים דשרי או מיקלש. ומפרשינן אליבא דמאן אתיא האיבעיא 1. לר"מ דמפגלין בחצי מתיר, סובר דמישרי. 2. לרבנן דאין מפגלין, אינו מתיר ולא מקליש. 3. ר"א שמצריך שיקטיר הכל בחוץ, סובר כרבנן. 4. למסקנא האיבעיא לרבנן שמחייבים המקטיר בחוץ חצי מתיר, תיקו.

ב.   הדין בניסוך ושיירים בחוץ 1. בניסוך המים ת"ק מחייב אף ביותר משלשה לוגין ולר"א דווקא שלשה לוגין, ופלוגתייהו: האם יש שעור למים, קרבו נסכים במדבר וממילא א"צ כלי שרת או האם ילפינן דצריך כלי מניסוך היין. וטעמא דר"א דניסוך המים מדאורייתא, להו"א שנאמר ונסכיה ולמסקנא מהל"מ. 2. ניסוך היין בחוץ לת"ק חייב ולראב"ש דווקא בקדשו בכלי, ואיכא בינייהו בירוצי מדות או האם קרבו נסכים במדבר.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  האיבעיא בהקטרת קומץ או לבונה להתיר חצי מהשיריים (4)

ב.  המח' בניסוך ושיריים בחוץ (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com