אאא

דף קיא

1. המח' בשיריים. 2. עופות בחוץ. 3. הקבלה בחטאת.

א.  דעת רבי נחמיה שהזורק שיירי הדם בחוץ חייב, והמקרה 1. להו"א בשיריים החיצונים, ור"ע שאלו דהוו שיירי מצוה ור"נ הוכיח לו מאיברים ופדרים ודחהו ר"ע דהם תחילת עבודה, וקשיא לימא ליה דקסבר דמעכבין. 2. למסקנא פליגי בשיריים הפנימים שהם מעכבין בפנים אבל בחיצוניים פטור, וענה לר"ע לפי דבריו.

ב.   דיני הקטרה בחוץ בעופות 1. מלק בפנים והעלה בחוץ חייב, ואם מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור. 2. שחט בפנים והעלה בחוץ פטור, ואם שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב. 3. לר"ש כל שחייבין עליו בחוץ חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלה בחוץ חוץ מהשוחט בפנים ומעלה בחוץ, ומחייב להו"א בשחט בהמה בלילה בפנים והקריבה בחוץ או קיבל דם בכלי חול בפנים וזרק בחוץ, ולמסקנא ר"ש אתי לחייב המולק בחוץ והעלה בחוץ.

ג.    קבלת הדם בחטאת 1. קבל דמה בכוס אחד, זרק בחוץ ואח"כ בפנים חייב, דכולו ראוי להיות בפנים. 2. זרק בפנים ואח"כ בחוץ חייב, כר"נ דמחייב בשיריים בחוץ. 3. קבל דמה בשתי כוסות ונתן אחד בפנים ואחד בחוץ פטור, כמ"ד כוס עושה דיחוי לחבירו. 4. נתן אחד בחוץ ואחד בפנים, חייב על החיצונה והפנימית מכפרת. ואמרינן דדומה לדין המפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת ואח"כ נמצאת הראשונה, ואתיא כרבי שסובר באבדה והפריש אחרת ואח"כ נמצאת הראשונה דינה מיתה כמו בכיפרו בעליה, אבל הפריש מראש שתי חטאות לאחריות חדא הויא עולה מעיקרא.

הדרן עלך פרק י"ג דזבחים!

שאלות לחזרה ושינון

א.  במאי פליגי בזריקת שירי הדם בחוץ (2)

ב.  דיני הקטרה בחוץ בעופות (3)

ג.   החילוקים בקבלת הדם בחטאת (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com