אאא

דף קיד

1. חוץ מגתה בפרה. 2. מחוסר זמן בגופו.

א.  פטרינן בפרת חטאת ששחטה מחוץ לגתה, לר"ל מחוץ למקום הבדוק לה, ור"י מוקי לפנים מהחומה או מבחוץ ושלא כנגד הפתח משום דסובר דכל א"י בדוקה. והשמועות 1. א"י לא טוהרה ביום זעם, לר"ל כפשוטו שירד מבול גם על א"י, ולר"י לא ירד מבול בא"י והטעמת הפסוק בלשון תמיה. 2. חששו בירושלים לקבר התהום, לר"י זה בכדי לעשות מעלה בטהרת פרה בכדי שלא יזלזלו בה. 3. כאשר מצאו עצמות בלשכת דיר העצים אמר רבי יהושע איה מתי מבול ומתי נבוכדנצר, לר"ל הוו ופינום מירושלים ולא מכל א"י, ולר"י כלל לא הוו מתי מבול בא"י. 4. מכל אשר בחרבה מתו אף בא"י, לר"י מתו מהבלא, ולר"ל לשון חרבה קאי על מה שהיה מעיקרא ולומר שהמבול לא נגזר על הדגים שבים. 5. הצלת הראם, לר"י ע"י שהיה בא"י, ולר"ל להו"א הכניסו גוריות, או ראש חוטמו או קרניו, ולמסקנא נצטננו בצידי התיבה. 6. לר"ל אף שמתי המבול ירדו לשנער שהיא מצולה, אך חיישינן שנדבקו קצת.

ב.   המקריב קרבן שראוי לבא לאחר זמן, לחכמים פטור ולר"ש איכא לאו. ומפרשינן טעמיה דר"ש 1. קסבר דלא קרבו חובות בגלגל וממילא הוו מחוסר זמן ומשה אמר עליהם לא תעשון, ולרבי זירא לקי ולרנב"י לא לקי. 2. אשכחן ל"ת לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות והיינו קודם חצות דהוי מחוסר זמן, ודחי דאיירי לאחר חצות ובשעת היתר הבמות דאיכא איסור לו והיתר לחבירו, והל"ת משום שלא מקריב בבמה גדולה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  המח' בפרת חטאת מהו חוץ מגתה, והשמועות (6)

ב.  המח' בהקרבת מחוסר זמן בגופו, ומ"ט דר"ש (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com