אאא

דף קיז

1. המחנות וקדושתם. 2. במה גדולה וקטנה.

א.  דיני המחנות וקדושתם 1. במדבר אכלו קק"ל בכל מחנות ישראל, והקמ"ל דאף בשעת סילוק המסעות לא נפסלו ביוצא, שנאמר ונסע אהל מועד. 2. במקדש היה מחנה רביעי והוא החיל שהיה בו עז"נ ולא ענשו עליה. 3. אמרינן דבשילה היו רק שתי מחנות, להו"א נתבטלה אחד מהמחנות, ולמסקנא בשילה מחנה הלויה לא קלט.

ב.   המחלוקת אילו קרבנות קרבו בבמה גדולה ובבמה קטנה 1. לר"מ קרבו בבמה קטנה כל הנידר והנידב וכן מנחה ונזירות, דיליף שמשה אמר לישראל שיקריבו רק ישרות ולא חובות. 2. לחכמים היחיד מקריב רק עולות ושלמים, דסברי אין מנחה בבמה ונזירות חשיבא חובות. ופלוגתא בנזיר להו"א בחטאתו ואשמו אבל עולתו ושלמיו קרבה לכו"ע, ולמסקנא חטאתו ואשמו לכו"ע הוו חובות ופליגי בעולתו ושלמיו. 3. לר"י הקריבו בבמה גדולה שבגלגל בין קרבנות יחיד ובין קרבנות צבור, ושונה מהמשכן בכך שהבמות הותרו, ואיש אתי להכשיר את הזר. 4. לחכמים בתראי בבמה גדולה הקריבו רק קרבנות צבור ובבמה קטנה עולות ושלמים דילפי מאיש כל הישר בעיניו דצבור מקריבים אפילו חובות, וקסברי דקרבו נסכים במדבר. 5. לר"ש הצבור בבמה הקריבו רק פסחים וחובות שקבוע להם זמן דיליף מהפסוק שעשו את הפסח בגלגל, ולחכמים קרא אתי למימר שניתן להזות על ערל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני המחנות וקדושתם (3)

ב.  המחלוקת איזה קרבנות קרבו בבמה גדולה ואיזה בקטנה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com