אאא

דף יא

*קמיצה וחפינה והאיבעיות. *חיסור וייתור במנחה.

א.  במעשה הקמיצה מכניס צידי אצבעותיו וחופה שלש אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו וקומץ ומשווה ע"י הזרת והגודל, וקמיצה מליקה וחפינה הוו העבודות הקשות במקדש. והאיבעיות 1. קמיצה: הכניס תחילה ראשי אצבעותיו. 2. מן הצדדין של אצבעותיו או של הכלי. 3. מלמטה למעלה דרך גב היד. 4. בחפינה דבעינן שיכניס צידי ידיו ויחפון, ובעי: בחפן בראשי אצבעותיו. 5. מן הצדדים. 6. חפן בשתי ידיו בנפרד ואח"כ קירבן. 7. בדיני הכלי: הדביק את הקומץ בדופן הכלי, האם נחשב שנתן בתוכו. 8. הפך את הכלי והדביק את הקומץ בשוליו, האם בעינן הנחה כתיקנו. ובכולהו תיקו.

ב.   דיני חיסור וייתור בשמן ובלבונה 1. ריבה שמנה פסולה, ואיירי בעשרון שהפריש לו שני לוגין, או שנתן בו שמן של חולין או דחבירתה. 2. חיסר לבונתה בעינן שישאר לכל הפחות: לר"מ קומץ, לר"י שתי קרטין ולר"ש קורט אחד. 3. בלבונה הבאה בפ"ע, פליגי האם לכו"ע בעינן שישאר קומץ בסוף או דה"נ פליגי. 4. בלבונה הבאה בבזיכין, לכו"ע בעינן שיהיו שני קומצין אף בסוף. 5. ייתר לבונתה כשירה, אבל מעל שני קמצין פסולה. והקביעות להאסר, במנחה לאחר הקמיצה ובלחם הפנים בסילוק הבזיכין ולא סגי שהגיע זמן הפריקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מעשה הקמיצה והחפינה, והאיבעיות (8)

ב.   דין חיסור וייתור בשמן ובלבונה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com