אאא

דף טז

*על דעתו הראשונה. *עבודה שאינה מתרת. *המחשבות בפיגול.

א.  פיגל בחצי מתיר כגון בקומץ ולא בלבונה לר"מ פיגול ולחכמים ליכא כרת, והיכא שנתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה לרב לכו"ע הוי פיגול כיון שעושה על דעתו הראשונה ולשמואל ה"נ פליגי, והשמועות 1. נתן את הקומץ ואת הלבונה בשתיקה ופליגי, ותירץ להו"א דקאמר שכבר נתן את הלבונה בשתיקה ונדחה, ולמסקנא איירי בשתי בנ"א. 2. פליגי כאשר פיגל בדמים הפנימיים בין בנתינה ראשונה בין בשניה ובין בשלישית, וא"א לומר בשתי דיעות למ"ד בפר ולא בדמו של פר, ובעינן לתרוצי שפיגל בראשונה ובשלישית ושתק בשניה או שפיגל בכולהו בדווקא ונדחה. ולר"מ הפיגול בקריבת כל המתירין איירי בארבעה פרים וארבעה שעירים, או דקסבר שיש מ"ג הזאות המרצות לפיגול.

ב.   פיגל בהולכת הקומץ אליבא דחכמים דבעו מחשבה במתיר שלם, לר"ל דינה כהקטרה ופליגי, ור"י קסבר דעבודה שאינה מתרת כגון הולכה חשיבא בכדי לפגל בה בפ"ע לכן הויא כקמיצה דמפגלת לכו"ע. והשמועות 1. פליגי אם פיגל בשחיטת אחד מהכבשים, ותירץ שהשחיטה מקדשת את הלחם והבא לקדש כבא להתיר דמי. 2. בשחט קרבן פסח סימן אחד לערלים והשני למולים פליגי, ותירץ שהסכין מקדשת את הדם ולכן חשיב כמתיר. 3. מפגלין בקומץ לכו"ע בהילוך של הקומץ ש"מ כר"י, ובעי למימר דאיירי בהילוך של הקומץ אל הכלי שמקדשו ונדחה משנוי הלשון נתן את הקומץ בשתיקה.

ג.    סוגי המחשבות בפיגול 1. הקטיר שיעור שומשום ע"מ לאכול כדי שומשום בחוץ, פליגי האם כשר פסול או פיגול, ופלוגתייהו להו"א במח' רבי ר"מ ורבנן, ולמסקנא אתו ככו"ע: מ"ד פיגול קסבר דהוי דרך אכילה ודרך הקטרה, למ"ד פסול קסבר דהוי דרך אכילה ולא דרך הקטרה, ומ"ד כשר קסבר דאינו דרך אכילה ולא הקטרה. 2. בהקטיר קומץ ע"מ להקטיר הלבונה למחר, לחריפי דפומבדיתא אף לרבנן הוי פיגול דהוי כמו כל המתיר וראיה ממחשבה דהקטרה שהיא ע"מ להקטיר, ודחי דדוקא ע"מ לאכול. ולרב אינו פיגול אפילו לר"מ כיון שהקומץ אינו מתיר של הלבונה וראיה דכבש אינו מפגל את חבירו, ודחי דהכא תרוייהו נקבעו בכלי אחד. 3. הקטיר קומץ ע"מ להקטיר לבונה ולאכול שירים למחר הוי פיגול משום דפשטה מחשבה בכל המנחה, וקסבר דאין הקטרה מפגלת הקטרה ואין מפגלין בחצי מתיר.

הדרן עלך פרק שני - הקומץ את המנחה

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' אי אמרינן שעושה על דעתו הראשונה, והשמועות (2)

ב.   המח' בפיגל בהולכת הקומץ לרבנן, והשמועות (3)

ג.    סוגי המחשבות בפיגול (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com