אאא

דף כא

*קראי במליחה. *מלח לכהנים.

א.  דרשות הפסוקים במליחה 1. במלח משמע תבונהו ת"ל תמלח, ותבונהו היינו להו"א הרבה כתבן בטיט או כבנין, ולמסקנא מעט כמו בינה באדם. 2. במלח, למעט מי מלח. 3. לא תשבית, שיש להביא מלח שאינה שובתת והיינו סדומית, ואם לא מצא יביא אפילו אסתרוקנית שנאמר תקריב. 4. תקריב כל שהוא, מכל מקום, ואפילו בשבת ובטומאה. 5. מלח שע"ג האבר מועלין בו שנאמר עליו לשון עולה, אבל במלח שע"ג הכבש ובראש המזבח לא מועלין. 6. האומר הרי עלי מנחה א"צ להביא מלח מתוך ביתו בגז"ש ברית עולם מעצים, דאיכא למילף מלבונה שבאה עמה בכלי אחד ומביא מביתו או מעצים שנוהגים בכל הזבחים. ודינא דעצים ואש באים משל צבור ילפינן מזה שהוקשר בפסוק למזבח, או דאתי שלא ישתמש בהן הדיוט ומצריך גם שיהיו עצים חדשים.

ב.   איכא תנאי ב"ד שיהיו הכהנים ניאותין בעצים וכן במלח, ושמואל קאמר דשרי דווקא לקרבנם ולא לאכילה, ומפרשינן 1. שרי למליחת קדשים ולא לאכילת קדשים, ודחי הרי ק"ו שמותר. 2. לאכילת קרבנם שרי ולאכילה אסור, והיינו חולין שנאכלים בכדי שהקדשים יאכלו על השובע. 3. למסקנא אתי אליבא דבן בוכרי הסובר שכהנים פטורים מלהביא שקלים, לכן נצרך תנאי ב"ד להתיר לכהנים להנות מהמלח.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כא

א.  דרשות הפסוקים במליחה (6)

ב.   הפירוש בהיתר המלח לקרבנם ולא לאכילה (3)

 

דף כב

*מין במינו. *שמן המנחות.

א.  מין במינו לחכמים בטל ולר"י אינו בטל, והשמועות 1. ביו"כ נאמר שהכהן לוקח מדם הפר המרובה ומדם השעיר, ומינה ילפינן שאין דין ביטול לחכמים בעולין למזבח ולר"י לכל מין במינו, ומקשינן דיצטרכו תרוייהו עולין ומין במינו. 2. ר"י במשנה פוסל קומץ שנתערב במנחת כהן משיח כיון שהקומץ בלילתו עבה ומקשינן הרי השמן הויא מין במינו, ותירץ דקסבר ר"י דאם נתערב במינו ובדבר אחר אמרינן סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.

ב.   דברי רבי יוחנן ור"ל בשמן של המנחות 1. קומץ של מנחת חוטא ששימנו לר"י פסול ולר"ל אף לכתחילה שרי לשכשכו בשמן, והמח' בחרבה שנתערב בבלולה אינה בקומץ של מנחת חוטא אלא במנחת נסכים של פר ואיל עם של כבש. 2. קומץ שמיצה שמנו ע"ג עצים בעי האם חיבורי עולין הוו כעולין, ובעי לתלות במח' ר"י ור"ל במעלה אבר שעצם משלימו לכזית, ודחי דתיבעי לר"י כיון דהשמן אינו ממין הקומץ משא"כ עצם מינה דבשר, ותיבעי לר"ל כיון שבעצם יש פטור העלאה בפוקעין משא"כ בשמן.

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף כב

א.  המח' בביטול מין במינו, והשמועות (2)

ב.   דברי ר"י ור"ל בשמן של המנחות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com