אאא

דף כו

*הקטרה כשאין שיריים. *כלי שרת לר"ש. *הקטרת הקומץ.

א.  הקטרה כאשר אין שיריים לר"א כשירה ולרבי יהושע פסולה, והדינים 1. בנטמאו אבדו או נשרפו כל שייריה פליגי, אבל לכו"ע אם נשאר כזית יקטיר. 2. בכדי לזרוק דם זבחים צריך שישאר כזית בשר לאכילה או כזית חלב, ובעולה בשר וחֵלב מצטרפין לכזית אבל לא מנחת נסכים, וילפינן שנאמר תרי קראי חלב וריח ניחוח.

ב.   לפי חכמים יש להעלות למזבח את הקומץ בכלי שרת ולר"ש לא צריך, ופליגי אמוראי בדעתו: לר"י ביד דווקא בימין, לרבי ינאי אף בשמאל ולרנב"י דווקא אם נתקדש הקומץ בכלי שרת. והשמועות 1. בין בימין בין בשמאל כשרים, לר"י שמאל קאי על המקטיר בכלי. 2. ר"ש מכשיר במתן כלי אף שאינו כלי שרת, לרנב"י קאמר ממתן כלי ואילך. 3. לר"ש כיון שקמצו מכלי שרת מעלהו ומקטירו מוקמינן שקמצו ואף קדשו בכלי שרת. 4. קמץ בימין ונתן לשמאל חכמים פוסלים כדין נשפך הדם על הרצפה מצואר הבהמה, ור"ש מכשיר ש"מ דלא מצריך מתן כלי כלל. תיובתא דרנב"י, סיעתא לר"י דבעי ימין, ורבי ינאי המכשיר בשמאל אתי כתנא דהקטרה.

ג.    דיני הקומץ והקטרתו 1. המשנה מכשירה היכא שחילק את הקטרת הקומץ לפעמיים, ופליגי בדין יותר מפעמיים, ואיכא בינייהו האם יש קומץ פחות משני כזיתים ויש הקטרה פחות מכזית או לא. 2. הקומץ מתיר שיריים באכילה לר"ח משמשלה בו אור ולר"י משתצית האור ברובו, ואמרינן בברייתא שמקטיר עם בא השמש אתי לענין לקלוט, או דקאמר מבוא השמש וקאי על פוקעין. 3. בעי היכא שסידר את המערכה ע"ג הקומץ או האיברין, וכן בסידר את האיברים בצידי המזבח, תיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני הקטרה כאשר אין שיריים (2)

ב.   הדיעות בהעלת הקומץ בכלי שרת לר"ש, והשמועות (4)

ג.    דיני הקומץ והקטרתו (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com