אאא

דף כח

*מעשה המנורה. *מדות המנורה.

א.  כיצד נעשתה המנורה 1. באה משאר מיני מתכות שנאמר תיעשה, אבל לא מגרוטאות של זהב שנאמר מקשה והויה. 2. אם באה זהב צריך לעשותה מככר זהב ועם גביעים כפתורים ופרחים, ובכל גווני צריך שיהא קנים דאל"כ נקרא פמוט. 3. מקשה דסיפא אתי למימר דחצוצרות מן הגרוטאות כשירות. וכן אמרינן דחצוצרות שעשה משה פסולות לדורות, מזה שנאמר עשה לך תרי זימני. 4. להו"א מנורה של עץ לכו"ע פסולה ובשאר מתכות פליגי האם בעינן דבר חשוב או דכל מתכת כשירה שנאמר מנורת זהב תיעשה המנורה ודרשינן לה בכלל ופרט וכלל. ולמסקנא במתכת לכו"ע כשר ופליגי בשל עץ אי דרשינן בכללי ופרטי או בריבויי ומיעוטי ורק חרס נתמעט. 5. נאמר בפסוק מכלות זהב והיינו שכילו לכל הזהב הסגור של שלמה, דעשה עשר מנורות ועבור כל אחת הכניס לכור אלף ככר זהב עד שהעמידוהו על ככר. 6. מהפסוק על המנורה הטהורה ילפינן שמעשיה ירדו ממקום טהרה והראו למשה מהשמים את תבניתה באש, וכן ה' הראה למשה ארון שלחן ר"ח ושרצים והלכות שחיטה, והפסוק השלחן הטהור אתי למימר שמקבל טומאה מכיון שמיטלטל בכדי להראותו לעולי הרגלים.

ב.   מידות המנורה 1. גובהה י"ח טפחים, והפירוט: הרגלים והפרח שלשה, ב' חלק, טפח לכפתור גביע ופרח, ב' חלק, טפח כפתור וממנו יוצאים שני קנים וטפח חלק, טפח לכפתור ושני קנים וטפח חלק, טפח לכפתור ושני קנים וטפחיים חלק, ג' טפחים שבהם שלש גביעין כפתור ופרח. 2. מספר עיטורי המנורה: כ"ב גביעים, י"א כפתורים, ט' פרחים, דמרבינן עוד פרח מדכתיב עד פרחה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כח

א.  כיצד נעשתה המנורה (6)

ב.   מדות המנורה (2)

 

דף כט

*הפסק באותיות. *כתיבת ס"ת ותיקונו.

א.  אותיות סת"ם ודין ההפסק בהם 1. כל אות שאינה מוקפת גויל מארבעת רוחותיה פסולה. 2. ניקב תוכו של ה"י כשר, וביריכו אם נשתייר כשיעור אות קטנה כשר ואם לאו פסול. 3. רגל אות ו' שניקבה, נותנים לתינוק לראות כיצד יקרא. 4. שבעה אותיות צריכות שלשה זיונין, שעטנ"ז ג"ץ. 5. יש לעשות חוטר לגג החי"ת לומר שה' חי ברומו של עולם, ולתלות רגל הה"י כיון שהעוה"ז דומה לאכסדרה וכל הרוצה יכול לצאת, ורגלה תלויה לומר שיתקבל בתשובה.

ב.   דיני כתיבת ס"ת ותיקונו 1. נמצא חסירות בס"ת, לרב אם יש שתים בכל דף יתקן ושלש יגנז, ולברייתא שלש יתקן ארבע יגנז, ואמרינן דאם יש דף שלימה מצלת על כולו כאשר כתב את רוב הספר כראוי. 2. הכותב ס"ת עליו לקצר את השורות בכדי שיסיים בסוף הדף, ובחומשין יכול לסיים אף באמצע הדף. 3. לעיני כל ישראל צריך להיות באמצע שיטה, וי"א דכשר אף באמצעה. 4. שמונת פסוקי מיתת משה, דעת ר"י שנכתבו ע"י יהושע ולר"ש משה כתבם בדמע מפי ה', ואמרינן דלכו"ע פרשה זו נקראת ע"י אחד ואין להפסיק באמצעה. 5. הלוקח ס"ת מהשוק כחוטף מצוה, כתבו כאילו קיבלו מהר סיני, הגיהו כאילו כתב את כולו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף כט

א.  אותיות סת"ם ודין ההפסק בהם (4)

ב.   דיני כתיבת ס"ת ותיקונו (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com