אאא

דף לד

*בתי תפילין. *ההלכות למשה מסיני. *רצועות תפילין.

א.    מעשה בתי התפילין 1. בתפילין של ראש: ארבע פרשיות בארבע בתים, לרי"ש שנאמר לטטפת לטטפות, ולר"ע טט בכתפי שתים ופת באפיריקי שתים. 2. בעינן ארבע בתים מעור אחד, שנאמר ולזכרון בין עיניך. 3. לרבי צריך שיהא רווח ביניהם ולחכמים א"צ, ושוין שנותן חוט ביניהם, ואם אין חריצן ניכר פסולות. 4. בתפילין של יד נאמר אות דהיינו שיהיה בבית אחד, להו"א דר"י איצטריך גם מבפנים ולכן תפילין של יד צריך שיכתוב בעור אחד ואם כתב בד' עורות צריך להדביקן, ולרבי יוסי סגי באות אחת מבחוץ להכי מי שיש לו שתי תפילין של ראש טולה עור על אחת מהן וכשירה לידו. והיות ואין מורידין איירי דווקא בחדשה, ולמ"ד הזמנה מילתא בעי גם שיתנה מעיקרא. 5. סדר הפרשיות קדש והיה כי יביאך מימין הקורא והיה אם שמוע משמאל, ואם החליף פרשיותיה פסולות, בין מחיצון לחיצון ובין מחיצון לפנימי. 6. פליגי האם החריץ צריך להגיע עד למקום התפר או סגי שניכר. 7. פליגי האם צריך לבדוק את הקלף מנקביו או דא"צ דסגי שהקולמוס בודקה. 8. תפילין שנפסקו כשירות לר"ה כל זמן שפני טבלא קיימת ולר"ח בנפסקו שתים ובחדתתא בעינן זה כנגד זה. 9. רצועות התפילין שנקרעו אין לקשרן או לתפרן אפילו מבפנים, ושיעורן אצבע צרדה פשוט או כפוף ויש לשלשלן לפניו.

ב.    ההלכות למשה מסיני שנאמרו בתפילין 1. תיתורא מתחת הבית. 2. מעברתא שבתוכה עוברת הרצועה. 3. שין שעל הבית. 4. רצועות שחורות, ובצידם השני מותר שיהיה כל צבע מלבד אדום דהוי גנאי. 5. תפילין מרובעות בתפרן ובאלכסונן, וליכא ראיה מהא דתפילין עגולות פסולות דהתם איירי במחודד ביותר. 6. קשר התפילין, ונוייהן כלפי חוץ.

ג.     דיני רצועות התפילין 1. צריך שיהיו ממינן של הבתים. 2. אם נקרעו אין לקשרן ואין לתפרן אפילו מבפנים. 3. גרדומי רצועות לר"ה כשר ולהלכה פסול, והשיעור כמלא אצבע צרדה כפוף או פשוט. 4. הרצועות משלשלן לפניו, וי"א שמשלשל לאחורין או שיש לגודלן. 5. קשר התפילין צריך שיהא למעלה וכלפי פנים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מעשה בתי התפילין (9)

ב.    ההלכות למשה מסיני שנאמרו בתפילין (6)

ג.     דיני רצועות התפילין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com