אאא

דף לה

*בתי תפילין. *ההלכות למשה מסיני. *רצועות תפילין.

א.  מעשה בתי התפילין 1. בתפילין של ראש: ארבע פרשיות בארבע בתים, לרי"ש שנאמר לטטפת לטטפות, ולר"ע טט בכתפי שתים ופת באפיריקי שתים. 2. בעינן ארבע בתים מעור אחד, שנאמר ולזכרון בין עיניך. 3. לרבי צריך שיהא רווח ביניהם ולחכמים א"צ, ושוין שנותן חוט ביניהם, ואם אין חריצן ניכר פסולות. 4. בתפילין של יד נאמר אות דהיינו שיהיה בבית אחד, להו"א דר"י איצטריך גם מבפנים ולכן תפילין של יד צריך שיכתוב בעור אחד ואם כתב בד' עורות צריך להדביקן, ולרבי יוסי סגי באות אחת מבחוץ להכי מי שיש לו שתי תפילין של ראש טולה עור על אחת מהן וכשירה לידו. והיות ואין מורידין איירי דווקא בחדשה, ולמ"ד הזמנה מילתא בעי גם שיתנה מעיקרא. 5. סדר הפרשיות קדש והיה כי יביאך מימין הקורא והיה אם שמוע משמאל, ואם החליף פרשיותיה פסולות, בין מחיצון לחיצון ובין מחיצון לפנימי. 6. פליגי האם החריץ צריך להגיע עד למקום התפר או סגי שניכר. 7. פליגי האם צריך לבדוק את הקלף מנקביו או דא"צ דסגי שהקולמוס בודקה. 8. תפילין שנפסקו כשירות לר"ה כל זמן שפני טבלא קיימת ולר"ח בנפסקו שתים ובחדתתא בעינן זה כנגד זה. 9. רצועות התפילין שנקרעו אין לקשרן או לתפרן אפילו מבפנים, ושיעורן אצבע צרדה פשוט או כפוף ויש לשלשלן לפניו.

ב.   ההלכות למשה מסיני שנאמרו בתפילין 1. תיתורא מתחת הבית. 2. מעברתא שבתוכה עוברת הרצועה. 3. שין שעל הבית. 4. רצועות שחורות, ובצידם השני מותר שיהיה כל צבע מלבד אדום דהוי גנאי. 5. תפילין מרובעות בתפרן ובאלכסונן, וליכא ראיה מהא דתפילין עגולות פסולות דהתם איירי במחודד ביותר. 6. קשר התפילין, ונוייהן כלפי חוץ.

ג.    דיני רצועות התפילין 1. צריך שיהיו ממינן של הבתים. 2. אם נקרעו אין לקשרן ואין לתפרן אפילו מבפנים. 3. גרדומי רצועות לר"ה כשר ולהלכה פסול, והשיעור כמלא אצבע צרדה כפוף או פשוט. 4. הרצועות משלשלן לפניו, וי"א שמשלשל לאחורין או שיש לגודלן. 5. קשר התפילין צריך שיהא למעלה וכלפי פנים.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לה

א.  מעשה בתי התפילין (9)

ב.   ההלכות למשה מסיני שנאמרו בתפילין (6)

ג.    דיני רצועות התפילין (5)

דף לו

*הנחת התפילין והברכה. *מקום ההנחה. *מקום ההנחה. *עיכוב ארבע ציציות.

א.  הנחת התפילין והברכה 1. הברכה משעת ההנחה עד הקשירה, ואם סח מברך גם על תפילין של ראש. 2. מניח של יד ואח"כ של ראש, וחולץ של ראש ואח"כ של יד, שנאמר והיו לטוטפות בין עיניך והיינו שיהיו שנים. 3. השכים לצאת לדרך והניח תפילין בכדי שלא יאבדו, כשיגיע הזמן ימשמש בהם ויברך. 4. פליגי האם לילה זמן תפילין או לא, לריה"ג ממעטינן מימים, לר"א עובר בעשה ולר"י בלאו ופליגי האם השמר דעשה הוי לאו או עשה, וע"מ לשמרן לכו"ע מותר להניחם. 5. סוף זמן הנחת תפילין, פליגי האם עד השקיעה, עד שתכלה רגל מהשוק או זמן שינה, ולכו"ע אם חלצן אינו חוזר ומניחן שוב. 6. שבת לכו"ע לאו זמן תפילין, דילפינן שנאמר מימים או מכיון שהם בעצמם אות, ובע"ש בספק חשיכה אין חולצין ואין מניחין אבל בודאי חשיכה חולצין. 7. חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, ק"ו מציץ.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב.   מקום הנחת התפילין ומנין 1. על ידך שמעינן דזהו שמאל, דבפסוקים נכתב ימין לעומת יד, או דקשירה בימין דומיא דכתיבה, או מידכה דהיינו יד כהה. 2. גידם שאין לו זרוע לת"ק פטור מתפילין ולר"מ חייב דיליף מידכה. 3. אטר מניח תפילין בימין כל אדם שהיא שמאלו, והשולט בשתי ידיו מניח בשמאלו. 4. מי שיש לו שני ראשים, בעי באיזה מראשיו יניח תפילין, ולפדיונו יש לתת לכהן עשרה סלעים דבגולגלת תליא מילתא. 5. הנחת תפילין של יד על הקיבורת שהיא גובה שביד, ילפינן מתפילין של ראש שבגובה, או לך לאות ולא לאחרים לאות, או שימה כנגד הלב. 6. בתפילין של ראש נאמר בין עיניך ויש להניחם בגובה דילפינן מקרחה בגז"ש בין עיניך, או דומיא דתפילין של יד שמניח במקום שראוי לטמא בנגע אחד משא"כ בין העינים שהוא מטמא בשתי נגעים.

ג.    ארבע ציציות לת"ק מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת ולרי"ש הוו ארבע מצוות, ומפרשינן מאי בינייהו 1. סדין פשתן שאחת מכנפותיו נקרעה לרי"ש מותרת בלבישה. 2. טלית בעלת חמש כנפות דלרי"ש מטיל ציצית בכנף החמישי. 3. יצא בשבת לרה"ר בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה דלרבנן חייב חטאת, ומייתי דאם נפסקה טליתו ברה"ר צריך לפשטה מכיון שהדין שכבוד הבריות דוחה זהו דווקא בלאו דלא תסור, ובכרמלית דרבנן א"צ לפשוט.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

 דף לו

א.  הנחת התפילין והברכה (7)

ב.   מקום הנחת התפילין ומנין (6)

ג.    המח' בעיכוב הציציות, ומאי בינייהו (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com