אאא

דף לח

*עיכוב תכלת ולבן. *חוטי הציצית. *סוגי הבגדים בציצית.

א.  אמרינן במשנה שהתכלת והלבן אינם מעכבין זא"ז, שנאמר וראיתם אותו, ומייתי בגמ' שדעת רבי דמעכבין דיליף וראיתם אותו על התכלת ועל הלבן, והגמ' מבארת כיצד המשנה אתיא אף כרבי 1. בטלית לבנה הקדים את התכלת ללבן, ובטלית שכולה תכלת הקדים את הלבן, ודחינן דאף בכולה תכלת הלבן קודם. 2. בגרדומין, בין שנחסר התכלת ובין שנחסר הלבן כשר.

ב.   דיני חוטי הציצית 1. שיעור הגרדומין כדי לענבן, ובעי אי כדי עניבתו בפ"ע או כולהו בהדדי, ורחבים שאפשר לענבן אילו היו דקים כשר. 2. מדין הכשר גרדומין בעי למילף שצריך לקשור בכל חוליא דאל"כ הכל יפתח, ודחי דלמא אינו מחוייב ורק אם נקשר אמרינן דכשר. 3. מהכשר כלאים בציצית מוכחינן דקשר עליון דאורייתא דאל"כ א"צ קרא לכך משום דהוי חכיפה אחת. 4. נפסק החוט מעיקרו פסולה, והכשר שייריו היינו בשיירי גרדומיו. 5. חוט של כרך עולה מן המנין של שמונה חוטים. 6. ציצית שכרך רובה ובין חוליא אחת כשירה ואמרינן דאין לפחות משבע ולא להוסיף על י"ג. 7. נוי הציצית שני שליש ענף ושליש גדיל, ושיעור חוליא ג' כריכות. 8. מתחיל את הכריכות בלבן דהוי מין כנף ומסיים בלבן משום דמעלין בקדש. 9. במקרה שלא שייר כלל ענף, רבה מכשיר דסובר סגי או גדיל או פתיל, ורב פוסל דסובר שצריך פתיל וגדילים אתי למניינא.

ג.    סוגי הבגדים ודינם בציצית 1. צמר ופשתן חייבים ופוטרים זה בזה, ולב"ש בגדי פשתן פטורים מציצית כדלקמן. 2. שאר בגדים פליגי האם חייבים בציצית מדאורייתא שנאמר או בגד ומותרים בכלאים, או מדרבנן וכלאים כשרים דווקא בצמר או פשתים משום דסתם בגדים זה צמר ופשתים, ובשאר בגדים ציצית ממינן ג"כ כשירה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בעיכוב תכלת ולבן, וכיצד המשנה אתיא כרבי (2)

ב.   דיני חוטי הציצית (9)

ג.    סוגי הבגדים ודינם בציצית (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com