אאא

דף מב

*חוטי הציצית ומקומם. *העשיה והברכה.

א.  חוטי הציצית ומקומם 1. מספר החוטים שנותן בנקב, לב"ש ארבעה וכופלן וכן ההלכה לב"ה שלש וי"א שמונה וי"א ארבע ועונבן. 2. גודל הענף לב"ש ד' ולב"ה ג' אצבעות, ובטפח של התורה יש ה' אצבעות ו' זרת וארבעה גודלין. 3. פליגי האם מרחק הנקב מהכנף ג' או ד' גודלין, ולא קריב לקרן יותר מקשר גודל, ואם נחסר אחר שתלה כשר. 4. משמעות המילה ציצית שיוצא מהכנף, ואמרינן שאין לה שיעור למעלה דומיא דלולב, ולכן צריך להפריד את החוטים. 5. על כנפי בגדיהם פליגי אי אתי להכשיר תליה על הכנף עצמו או דפסול ואתי שצריך לנטוף על הקרן.

ב.   עשיית ציצית והברכה 1. פליגי האם מברכים על עשיית הציצית, ומזה שגוי פסול לעשות ציצית מוכחינן דמברכין להו"א דמברכין על עשיית כל דבר שצריך להעשות דווקא ע"י ישראל ומייתי מילה סוכה ותפילין, ולמסקנא ברכה תלויה בגמר מצוה אלא מזה שגוי פסול ש"מ דציצית חובת מנא ולא גברא ולכן יש לברך. 2. דעת רב אליבא דר"א דגוי פסול לעשות ציצית ולהכי מקשה סתירה בדעת רב בדין ברכה על עשיית ציצית, ולרב מרדכי רב מכשיר בגוי להכי לא קשיא מידי. 3. בעינן עשיה לשמה להכי עשאה מהקוצים פסולה, ופליגי האם בעינן נמי טויה לשמה, וכדאשכחן שנחלקו גבי תפילין האם בעינן עיבוד לשמה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מב

א.  חוטי הציצית ומקומם (5)

ב.   עשיית ציצית והברכה (3)

 

דף מג

*דיני התכלת. *החייבים בציצית. *אגדת ציצית. *החיובים במצוות.

א.  דיני התכלת 1. לצביעתה מביאים דם חלזון וסמנין ונותנים ביורה, ובכדי לבדוק הצבע מוציאים מעט וצובעים צמר ושופכים את מה שהוציאו ושורפים את הצמר, וש"מ דבעינן צביעה לשמה וטעימה פסולה ופוסלת את כל היורה, ויש מכשירין מראה שני. 2. תכלת א"א לבדוק האם צבע לשמה וניקחת רק מהמומחה, והזהיר בכך יצליח בעסקיו. בתפילין ניתן לבדוק האם הסופר בקיא בחסירות ויתירות אך ניקחין רק מהמומחה כיון דבעינן עיבוד לשמן, ס"ת ומזוזות יש להם בדיקה וניקחין מכל אדם. 3. אסור למכור לגוי גזירה משום זונה או שמא יתלוה לגוי בדרך ויהרגנו, אבל לוקחים מתגר גוי. 4. בדיקת תכלת ע"י ששורה לילה בתוך סממנים, ואם איפרד חזותיה בודק ע"י שאופה בשאור קשה של שעורים ואם אשתני לגריעותא ש"מ דזהו קלא אילן.

ב.   החייבים בציצית ודרשות הפסוקים 1. כהנים חייבים בציצית, ואיצטריך משום דדרשינן להתיר כלאים בציצית, לכן היתה הו"א שכהנים יפטרו מציצית מכיון שהותר להם כלאים בבגדי כהונה. 2. אשה, לת"ק חייבת ולר"ש פטורה, ותלוי האם כסות לילה פטורה מציצית וממילא הויא מצות עשה שהזמן גרמא. 3. כסות לילה פטורה מציצית לר"ש, שנאמר וראיתם אותו. 4. כסות סומא חייבת בציצית, לחכמים שנאמר וראיתם אותו ור"ש מאשר תכסה בה. 5. בגד בעל שלש כנפות פטור ושל חמש חייב, רבנן ילפי מאשר תכסה ור"ש מיתורא דאשר.

ג.    אגדות מעלת מצות ציצית 1. וראייתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' שע"י מצות ציצית יודע מתי זמן ק"ש או שנזכר במצות כלאים או שראיה מביאה לידי זכירה וזכירה לעשיה. 2. את כל מצוות ה', שאדם המחוייב בציצית חייב בכל המצוות או ששקולה מצות ציצית ככל תרי"ג המצוות. 3. כל הזריז בציצית זוכה לקבל פני שכינה, בגז"ש ראיה. 4. חביבין ישראל שה' סיבבן במצוות שהם תפילין בראש וביד ציצית בבגד ומזוזה בפתח וזהו חוט משולש ובחיזוק שלא יחטא, ועליהם אמר דוד שבע ביום הללתיך, ובמרחץ נזכר במילה שבבשרו ואמר למנצח על השמינית. 5. הטעם לצבע תכלת מפני שדומה לים, רקיע, כסא הכבוד. 6. גדול עונשו של לבן שהוא קל יותר משל תכלת שהוא קשה, ואגב מייתי עוד מדברי ר"מ שחובה לברך מאה ברכות בכל יום, וכן יברך שעשאני ישראל ולא עשאני אשה ובור או עבד. 7. חלזון גופו דומה לים וברייתו כדג ובדמו צובעים התכלת ועולה אחת לשבעים שנה ולכן דמים יקרים. 8. כל מצוה ואפילו קלה יש לה שכר בעוה"ז ולעוה"ב איני יודע, ומייתי ראיה שהציצית שמרה על תלמידו של רבי חייא שהיה זהיר בה.

ד.   החיובים במצוות 1. שאילה, בציצית פטור כל שלשים יום ובמזוזה חייב לאלתר משום יישוב א"י. 2. מי שיש לו תפילה אחת, להו"א מעכבת משום גזירה שמא יפשע ולמסקנא ילבש מה שיש לו. 3. כמות העשה שעובר המבטל מצוה: תפילין שמונה, ציצית חמש, ברכת כהנים שלש, מזוזה שתים, אבל הזהיר בתפילין מאריך ימים.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מג

א.  דיני התכלת (4)

ב.   החייבים בציצית ודרשות הפסוקים (5)

ג.    אגדות מעלת מצות ציצית (8)

ד.   החיובים במצוות (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com