אאא

דף מח

*שחט ארבעה כבשים. *כבשים שלא לשמן.

א.  שחט בעצרת ארבעה כבשים על שתי חלות אמרינן דזורק דם שנים מהכבשים שלא לשמן בכדי להכשיר את האחרונים, ושמעינן מהא דאומרים לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה. והקושיות 1. איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה לפי חכמים תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה, התם משום דלא אמרינן עמוד וחטא בחטאת בכדי שתזכה בעולה. 2. כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן בשבת אין לזרוק את הדם ואם עבר וזרק יכול להקטיר לערב את האימורין, התם הוי עמוד וחטא בשבת בכדי שתזכה בחול. 3. חבית תרומה שנשברה בגת העליונה תחתיה טמאין רבי יהושע מתיר לקבל בכלים טמאים כדי להציל החולין, ותירץ דהתם ממילא הולך להטמא.

ב.   כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן, לרב יצחק פסולין משום שמקיש לחטאת וללוי כשרין דיליף שלמי חובה משלמי נדבה. והשמועות 1. עולת נזיר ומצורע שהביאן בני שתי שנים כשרים דילפינן מעולה ולא מחטאת שעמהן, ודחי דהא אתי כלוי. 2. ללוי אשם נזיר ומצורע בני שתי שנים פסולין, דאין ללמוד חובה מנדבה משלמים שבא בן שתי שנים אלא באותו סוג קרבן, ומשאר האשמות ליכא למילף משום דזהו הכשרן.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  האם אמרינן עמוד וחטא בשביל שתזכה (3)

ב.   המח' בכבשים ששחטן שלא לשמן, והשמועות (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com