אאא

דף נח

*החיוב בחימוץ. *העלאה באיסור.

  1. סוג המנחה שחיבים על החמצתה 1. להו"א חייב רק על הקומץ שנאמר אשר תקריבו, ולמסקנא חייב על כל המנחה. 2. על מנחה פסולה פטור, שנאמר לה'. 3. חימצה ויצאה וחזר וחימצה, בעי האם כיון שנפסלה פטור משום מחמץ אחר מחמץ, או שלא נחשב שנפסלה מכיון שכבר נתחמצה, תיקו. 4. חימץ בראש המזבח, כיון שכבר הקריב ומאידך הוי מחוסר הקטרה, תיקו. 5. אשר תקריבו, אתי לחייב לריה"ג במחמיץ לחם הפנים דקסבר כרבי יאשיה דאמר מדות יבש נמשחו מבפנים ולכן שייך לחייב על ההחמצה, ור"ע סובר שרק מדות הלח נתקדשו ולחם הפנים קדוש רק בשלחן. 6. מנחת נסכים, לר"ע חייב על החמצתה וילפינן מאשר תקריבו, ולאידך הוו מי פירות ואינם מחמיצין, ודחינן שסובר מגבלה במים וכשירה.

  2. דיני העלאה באיסור ע"ג המזבח ומנין 1. כי כל שאור ילפינן כל שממנו לאישים הוא בבל תקטירו, ומרבינן בשר קדשים ושיירי מנחות, ואף שתי הלחם ולחם הפנים כיון שבאים עם קרבן שקרב לאישים. 2. המעלה ע"ג הכבש, לר"י חייב שנאמר ואל המזבח לא יעלו, ולר"א פטור שנאמר בשאור ודבש אותם למעוטי אחריני, ולר"י אותם אתי למעוטי שאין מביאים שתי הלחם בנדבה בין יחיד ובין בצבור, לר"א כל שממנו לאשים ולר"ע כל ששמו קרבן, ואיכא בינייהו בשר חטאת העוף ולוג שמן של מצורע. 4. נאמר שאור בל תקטירו, ומדרבנן מקצתו ועירובו, ומקצתו לאביי היינו חצי זית ולרבא חצי קומץ, ופליגי האם יש קומץ פחות משני זיתים ויש הקטרה פחות מכזית. 5. העלה שאור ודבש שעירבן, לרבא לוקה ארבע, משום שאור דבש ועירובי שאור ועירובי דבש, ולאביי אין לוקין על לאו שבכללות, ופליגי בדעתו האם לוקין אחת או כלום מכיון דלא מייחד לאויה.

שאלות לחזרה ושינון

דף נח

  1. סוג המנחה שחייבים על החמצתה (2)

  2. דין העלאה באיסור ע"ג המזבח ומנין (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com