אאא

דף סו

*נוטריקון. *ההתחייבות בהקדש ובגוי.

1. התיבות שנדרשות נוטריקון 1. כרמל, רך ומל היינו שנמלל ביד, ולרי"ש כר מל והיינו שהגרעין התבשל כראוי. 2. בצקלונו, בא ויצק לנו ואכלנו ונוה היה. 3. נתעלסה, נשא ונתן ונעלה ונשמח ונתחטא. 4. נעלסה, נושא עולה ונתחטא. 5. ירט, יראה ראתה נטתה.

2. דיני התחייבות במעשר ובחלה, בהקדש ובגוי 1. מירוח הקדש לת"ק פוטר ממעשרות, ובעי למימר דלר"ע אינו פוטר שהרי מחייב את הנשאר מהעומר במעשרות, ודחינן דהקשו לר"ע מפודה מיד גזבר דפוטר ממעשרות, ולמסקנא אף לר"ע מירוח הקדש פוטר ממעשרות והטעם שהמעות ניתנו רק לצורך להן. 2. מירוח עכו"ם מחלוקת תנאים, לר"מ ור"י תורמין משל כל על של כל דסברי אינו פוטר, ולרבי יוסי ור"ש אין תורמין משל ישראל על של עכו"ם מכיון דהוי מהחיוב על הפטור. 3. גלגול הקדש פוטר מחלה, ובעי בגלגול עכו"ם האם פוטר, וכדלקמן.


שאלות לחזרה ושינון

1. התיבות שנדרשות נוטריקון (5)

2. התחייבות במעשר ובחלה, בהקדש ובגוי (3)


לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com