אאא

דף עה

*מתנות השמן במנחות. *דיני פתיתה.

א.  מתנות השמן במנחות 1. מנחות סולת מחבת ומרחשת טעונות שלשה מתנות שמן: יציקת שמן לכלי, נתינת הסולת על גבה שנאמר סולת בשמן, לישה, נתינת שמן, בלילה ויציקה שלישית של שמן. 2. במנחת חלות נותן שמן בכלי ונותן החלות ונותן שמן, והבלילה לרבי בחלות ולחכמים בסולת דקשיא להו מתודה דא"א שרביעית שמן תתחלק לכמה חלות. 3. מנחת רקיקין אינה נבללת אלא נמשחת בשמן כמין כי יווני, ולת"ק מושחו עד שיכלה השמן ובלוג ולר"ש לאחר שמשחו שאר השמן נאכל לכהנים. 4. המביא מנחת מאפה חצי חלות וחצי רקיקין אליבא דר"ש, חוצה את לוג השמן, בחציו בולל את החלות ובחציו מושח את הרקיקין.

ב.   דיני פתיתה 1. נאמר פתות אותה פתים מנחה לרבות כל המנחות לפתיתה, ואותה למעט שתי הלחם ולחם הפנים. 2. מנחת ישראל קופל אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל שנאמר פתות ופתים, מנחת כהנים לת"ק כופל לשנים ולארבעה ולא מבדיל וכהן משיח כופל לשנים ולר"ש באלו אינו פותת כלל כיון שאין בהם קמיצה. 3. שיעור הפתיתים כזית ולרי"ש עד שמחזירן לסולתן, ומייתי דברכת חביצא המוציא רק אם יש בה פירורין כזית דיליף ממנחות שפותתן כזית ומברך עליהן המוציא וקשיא דהרי גם לרי"ש נחשב לחם לגבי חובת מצה וחיוב חמץ בפסח, ומתרצינן המוציא על פחות מכזית להו"א שעירסו ולמסקנא בבא מלחם גדול.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מתנות השמן במנחות (4)

ב.   דיני פתיתה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com