אאא

דף עו

*הסולת למנחות. *מספר החלות.

א.  דיני הסולת למנחות 1. כל המנחות טעונות שלש מאות שיפה וחמש מאות בעיטה, בחיטין ולרבי יוסי בבצק, ובעי האם מוליך ומביא נחשב לאחד או לשנים. 2. כמות החיטין בכדי שיצא סולת מובחרת, העומר בא עשירית האיפה משלש סאין, כיון דהוי מהחדש ומשעורין, שתי הלחם שתי עשרונים משלש סאין דהוי מהחיטין ומהחדש, ולחם הפנים כ"ד עשרונים מכ"ד סאין, ואם חיסרו ממדת העשרונים פסולה וממדת הסאין כשירה. 3. העומר מנופה בי"ג נפה, שתי הלחם בי"ב, ולחם הפנים בי"א, ולר"ש בכולהו מביא מנופה כל צרכה, ובנפות נחלקו האם היה דקה גסה דקה גסה או זו למעלה מזו. 4. ולקחת סולת ואפית ילפינן שניקחת סולת ולחם הפנים כשר לקנותו בחיטין מפני החסכון.

ב.   מספר החלות במנחות 1. לחם הפנים כתוב י"ב חלות. 2. חביתי כה"ג י"ב חלות דילפינן מלחם הפנים בגז"ש חוקה. 3. לחמי תודה באות עשר, דכתיב בהו להדיא. 4. שלמי נזיר באות עשר דילפינן מתודה בגז"ש שלמיו. 5. שאר המנחות, לר"מ באות י"ב ולר"י באות עשר דילפי מלחמי תודה ודמו ליה דהוי: יחיד, בנדבה, שמן, נפסל בלינה, ובאין שלא בשבת ושלא בטומאה ולא ילפינן מלחם הפנים אף שקודמין לו בכך שהם הקדש, לבונה מצה ובאה בגלל עצמה. 6. מקשינן אי דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בבנין אב מקשה דנילף מחביתי כה"ג, דאף דדומה לתודה שהם: הדיוט, נדבה, אינו בא לחצאין, מתפגל, ולא דוחה שבת וטומאה, מיהו דומה לחביתין דהוי: עשרון, בכלי, הקדש, לבונה, מצה, בגלל עצמה, הגשה ואישים, ותירץ דהדיוט מהדיוט עדיפא. 7. הפחית במנין החלות, בלחם הפנים וחביתי כה"ג פסול, בלחמי תודה ונזיר פלוגתא ולמאן דמכשיר איירי שההפרשה לתרומה נעשתה בלישה, ומנחת מאפה שאפאה חלה אחת כשירה שנאמר מצה.

הדרן עלך פרק שביעי דמנחות

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני הסולת למנחות (4)

ב.   מספר החלות במנחות (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com