אאא

דף עט

*לחם בקרבן פסול. *קידוש מנחת נסכים.

א.  דיני קידוש הלחם כאשר הקרבן פסול 1. שחטה ונמצאת טריפה, לכו"ע לא קידש. 2. שחטה ונמצאת בעלת מום, אליבא דר"י לכו"ע לא קידש, ואליבא דר"מ לחכמים לא קידש ולר"א קידש ואיירי בדוקין שבעין וכר"ע שסובר אם עלו לא ירדו. 3. במרחשת חוץ לזמנו לכו"ע קידש. 4. במחשבת חוץ למקומו, אליבא דר"מ לכו"ע קידש הלחם, ואליבא דר"י לר"א קידש כדין חוץ לזמנו דהויא מחשבה, ולרבי יהושע לא קידש דילף מבעל מום שאין בו כרת ומשלא לשמה דהוי פסול מחשבה שאין בו כרת. ופליגי האם ה"ה חטאת ששחטה במחשבת חוץ למקומה תרד או דליכא למילף בחטאת משלא לשמה. 5. שחט במחשבת שלא לשמה תודה ואיל המילואים איל נזיר וכבשי עצרת, לא נתקדש הלחם.

ב.   אמרינן דמנחת נסכים מתקדשת בשחיטת הזבח שנאמר זבח ונסכים, והשמועות 1. אמרינן במשנה הנסכים שקדשו בכלי ונמצא זבח פסול נתקדשו ואם אין זבח אחר יפסלו בלינה, מוקי שהפסול היה בזריקה ואתי בין לרבי שסובר שהשחיטה לחוד מקדשת, ואף לראב"ש דבעי שחיטה וזריקה כגון שקבל דמן בכוס ונשפך ומשום שהעומד להזרק הוי כזרוק. 2. יכולים להקריבו עם זבח אחר משום דלב ב"ד מתנה, והא דשמן שהפרישו לשם מנחה זו פסולה לשם אחרת זהו מגוף המנחה. 3. לא יוצאים לחולין גזירה שמא יאמרו מוציאין מכלי שרת לחול, ואין לגזור שיאמרו נסכים שהופרשו לזבח זה כשרים לזבח משום דשרי רק בהיה זבח זבוח באותה שעה ואם לאו פסולים כאילו נפסלו בלינה. 4. בהא אמרינן לב ב"ד מתנה מכיון דליכא תקנה, אבל בתמידין שלא הוצרכו לציבור לא אמרינן לב ב"ד שיש להם תקנה ברעיה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני קידוש הלחם כאשר הקרבן פסול (5)

ב.   השמועות בקידוש מנחת נסכים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com