אאא

דף פו

*הזיתים לשמן. *היין לנסכים.

א.  דיני הזיתים עבור השמן למנורה ולמנחות 1. שלשת הלקיטות בזיתים הראשון בראש הזית השני בראש הגג והשלישי הזיתים התחתונות. וצריך לתת במעטן בבית הבד עד שילקה ואח"כ לנגבו בראש הגג. 2. הוצאת השמן מהזיתים, הראשון כותש ונותן לסל ולר"י סביבות הסל ורק זה כשר למנורה, השני טוען בקורה ולר"מ באבנים, והשלישי שחוזר וטוען, והם כשרים רק למנחות. 3. השמן שיוצא ראשון כשר למנורה והשאר כשרים רק למנחות, ואף דק"ו ששמן לאכילה יהיה מובחר טפי אך התורה חסה על ממונם של ישראל.

ב.   הבאת היין לנסכים 1. הליוסטון הוא המתוק מהשמש, ופליגי האם פסול כדין מתוק או שכשר דלא מאיס. 2. ישן כשר ורבי פוסל להו"א דמקדישו לכבש שהוא בתוך שנתו ולמסקנא שנאמר אל תרא יין כי יתאדם. 3. מתוק מעושן ומבושל פסול. 4. מביא מכרמים עבודים ודליות ולא מן הרוגליות. 5. החביות, נותן בקטנות ולא בגדולות, ולא ממלא עד הסוף כדי שיהא ריחו ומניחין אחת אחת. 6. מקום ההבאה מהשליש ומהאמצע, ולא משולה מפני השמרים ולא מפיה מפני הקמחין ולר"י בר"י קמחין פוסלין את היין שנאמר תמימין. 7. אם הגזבר רואה שיצאו שמרים מקיש בקנה ולא מדבר, מפני שכשם שהדיבור יפה לבשמים כך רע הוא ליין.

הדרן עלך פרק תשיעי דמנחות

שאלות לחזרה ושינון

א.  דיני הזיתים עבור השמן למנורה ולמנחות (3)

ב.   הבאת היין לנסכים (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com