אאא

דף פט

*שיעורי השמן. *תערובת הנסכים. *הכבש טעם העומר.

א.  מנין לשיעורי השמן 1. חצי לוג שמן לחלות רקיקין ורבוכה שבתודה, לר"ע מזה שנאמר בשמן פעמיים הוי ריבוי אחר ריבוי ונעשה למעט לחצי לוג ולראב"ע הוי הלכה למשה מסיני, וילפינן שהשמן בתודה מתחלק חציו לחלות ורקיקין וחציו לרבוכה. 2. רביעית שמן לחלות ורקיקי נזיר, לר"ע דומיא דתודה ולראב"ע הל"מ. 3. המביא מנחה של ששים עשרון, לחכמים נותן ששים לוג שמן דיליף מעשרון בלול ולוג ולאידך איצטריך לגופיה, ולראב"ע נותן רק לוג שנאמר למנחה ולוג שמן ולאידך אתי למתנדב מנחה דהוי לכה"פ עשרון. 4. שמן זית הוי הין וזהו י"ב לוגין שנאמר זה בגמיטריא י"ב, ומינה ילפינן דנסכי פר ששה לוגין איל ארבעה וכבש שלשה. 5. נרות המנורה חצי לוג לכל נר דצריך שידלק מערב עד בקר, ופליגי האם שיערו מלמטה למעלה משום דהתורה חסה על ממונן של ישראל או מלמטה למעלה משום דאין עניות במקום עשירות, ואם כבה נר באמצע הלילה יש למלאות מחדש חצי לוג דאל"כ היו צריכים מדות נוספות.

ב.   מערבין נסכי פרים בשל אילים ושל כבשים בשל כבשים דבלילתן שוה ואם נתערבו נסכי כבשים בשל פרים ואילים אם קודם נבללו בפ"ע כשרים ואם לאו פסולים. והאופן 1. מערבין לכתחילה, וקשיא דאין מערבין חלבים בחלבים. 2. אם נתערבו, וקשיא מסיפא דאין מערבין של כבשים בשל פרים ש"מ דרישא לכתחילה. 3. מערבין יינן לכתחילה רק אם נתערבה מנחתן, ודחי דמערבין היין לכתחילה. 4. למסקנא בהקטירו נסכיהן מערבין היין לכתחילה, ובלא הוקטר אין מערבין את היין אא"כ נתערבו נסכיהן.

ג.    דיני כבש הבא עם העומר 1. מנחתו כפולה בסולת, אבל יינו אינו כפול שנאמר רביעית ההין, ושמנו אינו כפול מלשון ונסכה. 2. אשם מצורע ששחטו שלא לשמו טעון נסכים דאל"כ יפסל, ופליגי האם ה"נ כבש הבא עם העומר תהא מנחתו כפולה ותמידין יצטרכו שני גזרי עצים, או דא"צ משום דנשתנו לעולת נדבה משא"כ אשם שאינו בנדבה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מנין לשיעורי השמן (5)

ב.   תערבות בנסכים והדינים (4)

ג.    דיני כבש הבא עם העומר (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com