אאא

פרק יא- שתי הלחם

דף צד

*עריכת ואפיית הלחם. *צורת לחם הפנים.

א.  עריכת ואפיית שתי הלחם ולחם הפנים 1. לישתן אחת אחת, שנאמר בלחם הפנים יהיה החלה האחת ושתי הלחם אתו מיהיה. 2. אפיית לחם הפנים שתים שתים שנאמר ושמת אותם, ושתי הלחם נאפות אחת אחת מיתורא דאותם שלא נאמר ושמתם. 3. ללחם הפנים היו שלשה דפוסין: בעודה בצק, בתוך התנור, וביציאה ממנו.

ב.   צורת לחם הפנים, לרבי חנינא כמין תיבה פרוצה ולרבי יוחנן כמין ספינה רוקדת. והשמועות 1. הבזיכין למ"ד כתיבה היו ע"ג הלחם העליון, ולמ"ד כתיבה עשו להן מקום בדפנות. 2. למ"ד כספינה עשו בלחם מקום בכדי לקבל את הקנים האמצעיים. 3. הסניפין למ"ד כתיבה סמכו את הלחם, ולמ"ד כספינה הוי מיעגל. 4. למ"ד כתיבה הוצרכו לסניפין כדי שלא ישבר מחמת כובד הלחם. 5. מקום הסניפין, למ"ד כספינה ע"ג השלחן, ולמ"ד כתיבה היו מונחין ע"ג קרקע. 6. הדפוס כמין טבלא מרובעת, למ"ד כספינה קאי על פיה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  עריכת ואפיית שתי הלחם ולחם הפנים (3)

ב.   המחלוקת בצורה של לחם הפנים, והשמועות (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com