אאא

דף צה

*פסול הלחם במסעות. *המיקום ושבת בלחם.

א.  ר"י וריב"ל נחלקו האם לחם הפנים היה נפסל במסעות במדבר, ומפרשינן במאי פליגי 1. להו"א נחלקו במסודר על השלחן, למ"ד דפסול יליף מכאשר יחנו כן יסעו ולאידך קאמר דכאשר יצא ממקומו אינו נפסל, ולמ"ד כשר יליף מולחם התמיד עליו יהיה ולאידך קשיא. 2. במסודר לכו"ע כשר ופליגי במסולק האם נפסל ביוצא, שנאמר כאשר יחנו כן יסעו ופליגי האם משמע דכשר או פסול, ונאמר ונסע אהל מועד דמשמע שנשאר בקדושתו ולאידך אתא לסדר הדגלים, וקשיא דבשעת סילוק מסעות קדשים נפסלים ביוצא וה"נ לחם הפנים. 3. למסקנא לא נחלקו אלא המכשיר איירי במסודר והפוסל קאמר במסולק, ומברייתא שמעינן סילוק מסעות בלילה, וכן פליגי ר"א ורבנן האם בשעת סילוק המסעות הותרו בטמאין להכנס למחנה שכינה.

ב.   חביתי כה"ג ומנחות כל מעשיהם בפנים, ונחלקו לגבי שתי הלחם ולחם הפנים היכן נעשו והאם דחו שבת ומנין 1. לת"ק הלישה והעריכה בחוץ דמדת יבש לא נתקדשה ואפיה בפנים ש"מ דהתנור מקדש וקשיא אמאי לא נפסלת בלינה, ואין לומר דקאמר שיאפו במקום זריזין דא"כ ה"נ יצטרכו בלישה ובעריכה. 2. לר"י לישתן ועריכתן בפנים ודוחים שבת, ויליף להו"א שכאשר דוד הגיע לאחימלך וראה שאפו בחול וא"ל שיאפו בשבת כדי שלא יפסל בלינה. 3. לר"ש כשירה בפנים ובחוץ, דסובר שדוד ראה שאפו בשבת וא"ל שרק השלחן מקדש ואינו נפסל בלינה וממילא לא דוחה שבת, וקשיא שהרי אכלו את הלחם שהיה בשלחן שכבר הסירוהו והיה חול, אלא למסקנא כל אחד קבל מרבו ולא פליגי בקראי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בפסול לחם הפנים במסעות במדבר, ובמאי פליגי (3)

ב.   המח' היכן נעשה לחם הפנים ודחיית שבת מנין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com