אאא

דף קג

*התנדבות שלא כדרך. *השיעורין והדיוק.

א.  המתנדב שלא כדרך המתנדבין כגון שאמר שיביא מנחה: משעורים, קמח, בלא שמן ולבונה, חצי עשרון או עשרון ומחצה, ת"ק מחייבו מנחה כדינה ור"ש פוטר. והשמועות 1. מקשינן דהוי נדר ופתחו עמו, חזקיה להו"א מוקי כב"ש דאמרי תפוס לשון ראשון, ולמסקנא חזר בו, ולר"י אתי אף כב"ה ואיירי שאמר שהיה נודר כראוי אילו היה יודע שטעה. 2. אמר מנחה מן העדשים, חזקיה פוטרו דלמסקנא מודה לר"י שהמשנה כב"ה משום דאי מתני' כב"ש הו"ל למימר לאשמועינן רבותא טפי דחייב באומר מן העדשים, ור"י מחייב ומפרשינן דקאמר לדבריו דחזקיה דלעולם מתני' כב"ש ואשמועינן רבותא טפי דחייב בשעורין דאיכא למימר שטעה ואפ"ה מחייבי דתפוס לשון ראשון משא"כ באומר מנחה מן העדשים דודאי הויא חזרה ולא טעות. 3. לזעירי אם לא אמר בתחילת דבריו מנחה פטור, ומוקמינן את כל המשנה שאמר בתחילה מנחה, ובעשרון ומחצה איירי באומר הרי עלי מנחה חצי עשרון ועשרון ולכן מחוייב שתים, וטעמיה דר"ש שפוטר מכיון שסובר דאזלינן בתר תחילת דבריו וסוף דבריו ביחד.

ב.   דיני השיעורין והדיוק בהם, ומ"ט 1. המתנדב מנחה של ששים ואחד עשרון מביא ששים בכלי אחד ועוד עשרון בכלי אחד, וטעמא מכיון שהצבור ביו"ט ראשון של חג שחל בשבת מביאין ששים ואחד ועל היחיד להיות פחות מהצבור ודחי שאינם נבללין יחד ששונים בכמות השמן ובזמן ההבאה, ולמסקנא שנאמר מנחה בלולה שתהא ראויה לבילה ועד ששים נבללין כראוי. 2. בארבעים סאה טובל ואם חסר אפילו קורטוב אינו טובל. 3. כביצה מטמא טומאת אוכלין. 4. שלשה על שלשה אצבעות מטמא מדרס. 5. דם נבילות ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין, ושיעור הדם לב"ה ברביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד כזית.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' במתנדב שלא כדרך, והשמועות (3)

ב.   דיני השיעורין ומ"ט (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com