אאא

מערכת הזנת המים בבית המשותף בנויה ממערך צינורות המוביל מים אל שעון המים של כל דירה ומשם ממשיך הצינור להזין כל דירה באופן פרטי. מאמר זה יסקור בקצרה את אופן השתתפות בעלי הדירות בעלויות תיקון צנרת הבית המשותף.

א. מקור הדין

הגמרא במסכת בבא מציעא (קח ע"א) "חמש גנות המסתפקות מים ממעין אחד ונתקלקל המעיין כולם מתקנות עם העליונה, נמצאת התחתונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה, וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים לביב אחד ונתקלקל הביב כולן מתקנות עם התחתונה נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה"

מדברי הגמרא עולה כי תקלה המשפיעה רק על חלק מהשותפים אין כלל השותפים חבים בעלות תיקון הנזק אלא רק אותה קבוצת שותפים שסובלת מהנזק, לכן אומרת הגמרא כי הגינה התחתונה שניזונת ממאגר מים עילי צריכה להשתתף בכל עלויות  תיקון נזקי הצנרת שכן בכל נקודה לאורך הצינור שתהיה בה איזו תקלה, הגינה התחתונה / השדה התחתונה תסבול מאי אספקת מים, אך לעומת זאת הגינה העליונה / השדה העליונה משתתפת אך ורק בעלויות תיקון נזקים המשפיעים על אספקת המים אליה, ולכן נזקים בחלקים תחתונים יותר של הצינור שאינם משפיעים על הגינה העליונה, אין בעל הגינה העליונה נושא בחבות ממונית בגינם ואין הוא משתתף בעלויות תיקון נזקי הצנרת.

רש"י (ד"ה אבל העליונים) מבאר כי הגינה התחתונה משתתפת בכל הוצאות תיקון הצינור משום שהיא נהנית מכל תיקון על פני אורך הצינור, אבל הגינה העליונה איננה משתתפת בתיקון נזקים בחלקים התחתונים של הצינור, משום שהתיקון מהווה עבורה אף נזק, שהרי ככל והצינור בחלקו התחתון סתום ואינו מאפשר זרימת מים, אזי עוצמת זרם המים בחלקו העליון של הצינור גודלה ומתחזקת.

דין זה נפסק להלכה בשו"ע (חו"מ סי' קע סעי' א) "חמש גנות המסתפקות ממעין אחד ונתקלקל המעין כולם מתקנות עם העליונה נמצאת התחתונה מתקנת עם כולם ומתקנת לעצמה והעליונה אינה מתקנת אלא לעצמה"

ב. השתתפות דיירי הבית המשותף בעלויות תיקון צנרת הבניין

לאור פסק השולחן ערוך לכאורה יש לומר כי חבות דיירי הבית בעלויות תיקון צינור המים של הבית המשותף צריכה להיות בהתאם להנאתם בפועל מאספקת המים בצינור, וממילא ככל וקיימת איזו תקלה בחלק הצינור שאינו מספק מים לאיזו מהדירות בבית המשותף הרי שלכאורה אין בעלי הדירות הנ"ל נושאים בכל חבות שהיא לעניין תיקון הצינור.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

למרות האמור יש פוסקים הסבורים כי לא בכל תקלה דיירי הקומות התחתונות אינם משתתפים בעלויות תיקון הנזקים עם בעלי הדירות העליונות וזאת מכמה סיבות:

א) יש להבחין בין תקלת פיצוץ בצינור המים לבין תקלת סתימה בצינור המים, בעוד שתקלת סתימה אכן מונעת אספקת מים לחלק מהדירות ובמקרה זה ייתכן כי רק בעלי הדירות הסובלות מאי אספקת מים חבים בעלות התיקון, הרי שתקלת פיצוץ בצינור הגורמת בין השאר לנזילת מים מטילה חבות על כלל דיירי הבניין משום שנזקי פיצוץ צנרת לפני שעון המים הפרטי של כל דירה  יוצרים נזק לכלל בעלי הדירות שהרי עליהם לשלם על המים הנשפכים לחינם כחלק מההשתתפות בעלויות צריכת המים המשותפת של הבניין. 

ב) קיימת סברא כי על דעת כן השתתפו הדיירים שבכל תקלת צנרת כלל הדיירים נושאים בעלות התיקון וממילא אין כלל להבחין בין תקלה בחלק העליון של הצינור או החלק התחתון שלו.

הדברים נכתבו לעיון ולימוד ואין בהם כל הוראת הלכה למעשה

לתגובות: sternyd@gmail.com